Wisseling van de wacht

Op de laatst gehouden Afdelingsvergadering (13 februari jl.) stond als vast agendapunt de samenstelling van het bestuur vermeld. Zoals te doen gebruikelijk wordt onder dat agendapunt aangegeven, wie van de bestuursleden aftredend is en zo ja, of dat bestuurslid zich dan ook herkiesbaar stelt. Deze keer was de beurt aan onze secretaris, Ab Woutersen/PA5ABW, die na 4 jaar de tijd rijp achtte om opgevolgd te worden door iemand uit de jongere garde. Tot aan de vergadering had zich niemand gemeld en Ab gaf al aan ‘geen dingen uit handen’ te laten vallen. Een gevaarlijke opmerking, want dan weet je meestal wel wat het gevolg is……..

Maarrr, wie schetst onze verbazing, toen bestuurslid algemeen, Richard Jannes/PD3RFR aangaf wel ‘in’ te zijn voor die functie.

Met algemene stemming en een wel gemeend applaus ging de vergadering akkoord met deze bestuurswisseling. Tot op heden is niet geheel duidelijk, of de vergadering ingenomen was met de nieuwe secretaris of vooral blij was van de oude af te zijn 😉

Ab gaf aan, nog wel beschikbaar te willen blijven als lid van de horecacommissie van PEKA 18 (en dien ten gevolge als een soort liason te blijven functioneren tussen A08 en PEKA 18) en de redactiecommissie. Over de vraag of hij dit binnen óf buiten het bestuur zal gaan doen, zal nader worden beslist door het bestuur. Van de kant van de vergadering bestond hiertegen geen bezwaar.

Vrijdag 30 maart hebben Richard en Ab de overdracht handjes en voetjes gegeven en inmiddels is de overdracht ook formeel gemeld aan het HB van VERON.

Langs deze weg wordt Ab bedankt voor zijn inspanningen over de afgelopen vier jaar en wensen wij Richard succes in zijn nieuwe functie.

Het bestuur

Bijzondere Afdelingsvergadering dinsdag 20 maart 2018

Bijzondere Afdelingsvergadering dinsdag 20 maart 2018

Op zaterdag 21 april 2018 houdt VERON HB haar jaarlijkse Verenigingsraad (VR) bijeenkomst.
Zoals bekend mag worden geacht, is de VR het hoogste beslisorgaan binnen de VERON. Voor wat de VR van de VERON precies behelst, verwijzen wij u naar deze pagina van de site: https://www.veron.nl/vereniging/het-hoofdbestuur/verenigingsraad/

De afdelingen van de VERON worden elk jaar in de gelegenheid gesteld om met voorstellen te komen op deze vergadering, zo ook dit jaar.

Op de op 13 februari jl. gehouden Afdelingsvergadering (beter bekend als ALV) van de Afdeling Centrum (A08) werd besloten om de door de respectieve afdelingen in te dienen voorstellen voor te leggen aan alle leden van de afdeling en dit te doen door middel van een bijzondere vergadering.

De bijzondere afdelingsvergadering staat gepland voor dinsdag 20 maart 2018, aanvang 20:30 uur.

Hieronder treft u de inmiddels ingediende voorstellen aan zodat u zich kunt inlezen.

NB. Op de VR heeft onze afdeling 7 stemmen, een aantal dat gerelateerd is aan het aantal leden van de afdeling. De stemresultaten op de Huishoudelijke Vergadering zullen d.m.v. een verdeelsleutel worden doorberekend.

DE INGEDIENDE VOORSTELLEN

Nederlandse sectie van de IARU Voorstellen VR 2018 Voorstellen VERON Verenigingsraad 2018 2 J.H.M. Wösten PA3CEV Algemeen secretaris Inhoud VOORSTEL 1 HB……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

VOORSTEL 2 HB ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….4

VOORSTEL 3 HB ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….4

VOORSTEL 4 HB ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

VOORSTEL 5 A66 WOERDEN…………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

VOORSTEL 6 A03 AMERSFOORT ……………………………………………………………………………………………………………………….6

VOORSTEL 7 A03 AMERSFOORT……………………………………………………………………………………………………………………….. 7

VOORSTEL 8 A03 AMERSFOORT ……………………………………………………………………………………………………………………….8

VOORSTEL 9 A03 AMERSFOORT ……………………………………………………………………………………………………………………….9

VOORSTEL 10 A03 AMERSFOORT …………………………………………………………………………………………………………………….. 11

AMENDEMENT VAN HET HB OP VOORSTEL 11 A25 ‘S-HERTOGENBOSCH:………………………………………………………………………….13

VOORSTEL 11 A25 ‘S HERTOGENBOSCH …………………………………………………………………………………………………………….13

VOORSTEL 12 A17 GOUDA……………………………………………………………………………………………………………………………….. 14

VOORSTEL 13 A28 LEIDEN ………………………………………………………………………………………………………………………………..15

VOORSTEL 14 A28 LEIDEN………………………………………………………………………………………………………………………………..15

VOORSTEL 15 A01 ALKMAAR……………………………………………………………………………………………………………………………16

VOORSTEL 16 A07 BREDA…………………………………………………………………………………………………………………………………17

VOORSTEL 17 A07 BREDA…………………………………………………………………………………………………………………………………19

VOORSTEL 18 A07 BREDA………………………………………………………………………………………………………………………………..20

VOORSTEL 19 A15 HET GOOI……………………………………………………………………………………………………………………………..21

VOORSTEL 20 A15 HET GOOI…………………………………………………………………………………………………………………………….21

VOORSTEL 21 A27 KANAALSTREEK………………………………………………………………………………………………………………….. 23

VOORSTEL 22 A25 ’S HERTOGENBOSCH …………………………………………………………………………………………………………..24

VOORSTEL 23 A12 DORDRECHT ………………………………………………………………………………………………………………………. 25

Voorstellen VERON Verenigingsraad 2018 3 J.H.M. Wösten PA3CEV Algemeen secretaris 

Voorstel 1 HB 
Voorstel: Het HB stelt voor een ICT-Commissie in te stellen, ter voortzetting/vervanging van de huidige ICT-werkgroep. Probleemomschrijving: De ICT-werkgroep (of ICT) heeft binnen de VERON in de loop der jaren een steeds prominentere rol ingenomen en deze rol wordt steeds sterker en belangrijker. Binnen de huidige organisatiestructuur van de VERON is zowel binnen de werkgroep, naar het hoofdbestuur toe en naar de leden van de vereniging geen formele rol c.q. verantwoordelijkheid beschreven. In tegenstelling tot een werkgroep dient een commissie formeel verslag uit te brengen aan de Verenigingsraad. Hierdoor wordt de VR op een formele wijze geïnformeerd over het gevoerde en te voeren beleid. Voorgestelde oplossing en motivering: Beslissingen binnen de ICT kunnen een dermate grote impact op het functioneren van de vereniging hebben dat een formele verantwoording naar het Hoofdbestuur en de VR op zijn plaats is. De huidige voorzitter van de ICT-werkgroep en de leden van de werkgroep zien graag dat hun werkzaamheden voor de VERON een meer formeel karakter krijgt ten aanzien van haar verantwoordelijkheden. De leden van de huidige werkgroep realiseren zich dat bij inrichten van een ICT -Commissie ook het nemen van verantwoordelijkheid geldt. Implementatie: De leden van de huidige ICT-Werkgroep zullen lid worden van de ICT-Commissie. Welke neveneffecten zijn te verwachten van die oplossing: Er zijn geen neveneffecten te verwachten. Hoe is de oplossing realiseerbaar: hoeveel ‘manpower’ is er nodig en wat zijn de te verwachten kosten en opbrengsten: De ICT-Wg/Cie bestaat op dit ogenblik uit 9 vrijwilligers. Er is plaats voor nog eens 8 personen. Van hulp aan eindgebruikers tot en met het onderhoud van de servers. Voorstellen VERON Verenigingsraad 2018 4 J.H.M. Wösten PA3CEV Algemeen secretaris

Voorstel 2 HB
Voorstel: Het HB stelt voor om het opgestelde Beleidsplan AVG vast te stellen en tevens het HB te machtigen om in de toekomst die wijzigingen en aanvullingen aan te brengen als in het kader van de AVG vereist of gewenst. Toelichting: Voor het plan: zie de bijlage. De vereniging dient aan de AVG te voldoen en de verenigingsfunctionarissen dienen in overeenstemming met de AVG te handelen. Dat laatste kan, met verwijzing naar de in het Beleidsplan omschreven verplichtingen, worden opgenomen in het Huishoudelijk Reglement, dat men uiteraard dient na te leven. Afzonderlijke verklaringen van afdelingsbestuurders en andere officials zijn dan niet nodig.

Voorstel 3 HB
Voorstel: Toevoegen aan het Huishoudelijk Reglement: artikel 13 als volgt (en vernummering huidig artikel 13 in artikel 14): Gegevensbescherming AVG Verenigingsfunctionarissen zijn gehouden om met betrekking tot gegevens als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de vereiste geheimhouding te betrachten en de verplichtingen na te leven die te hunnen opzichte gelden zoals vastgelegd in het actuele Beleidsplan AVG. Toelichting: zie voorstel 2 Voorstellen VERON Verenigingsraad 2018 5 J.H.M. Wösten PA3CEV Algemeen secretaris

Voorstel 4 HB
Voorstel: wijzigen Wijziging Artikel 3 Huishoudelijk reglement: wijzigen in vet Artikel 3. Indien een lid niet vóór de aanvang van het verenigingsjaar uit eigen beweging aan zijn contributieverplichtingen heeft voldaan, zullen hem twee aanmaningen tot betaling worden gestuurd. Indien het betreffende lid niet binnen 14 dagen na verzending van de tweede aanmaning aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan kan van de vereniging redelijkerwijs niet worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. Het hoofdbestuur kan gelijktijdig met de tweede aanmaning aan het betreffende lid conform artikel 7 sub d der Statuten het lidmaatschap opzeggen op een termijn van 14 dagen na verzending. Daarbij zal er op worden gewezen dat de opzegging als niet gedaan kan worden beschouwd indien binnen genoemde termijn de contributie wordt voldaan. Tevens heeft de vereniging het recht indien het lidmaatschap is opgezegd wegens wanbetaling naast de ten onrechte genoten contributie van het lopende jaar ook (incasso)kosten te verhalen. Toelichting: Als gevolg van de bestaande termijn na verzending van de 2e herinnering van 28 dagen wordt er nog nodeloos naar een wanbetaler een Electron verzonden. Tevens is het niet duidelijk uit het Huishoudelijk Reglement te begrijpen dat er aan wanbetaling kosten zijn verbonden. Door de voorgestelde wijziging wordt voorkomen dat er aan wanbetalers een gratis Electron wordt opgestuurd en wordt nu duidelijk vermeld dat aan wanbetaling kosten zijn verbonden .

Voorstel 5 A66 Woerden 
Voorstel: Het door de VERON toekennen van een award aan individuele leden en/of groepen en/of afdelíngen van de VERON en/of mensen en/of organisaties buiten de vereniging die zich in hoge mate verdienstelijk hebben gemaakt voor het promoten en/of stimuleren van het zendamateurisme in het algemeen en de VERON in het bijzonder. Probleemomschrijving: Zie onderstaand Voorgestelde oplossing en motivering: We kennen al de titel Radioamateur van het Jaar, de Gouden Speld, erelid etc. Prima, niets aan veranderen. De keuze ligt hierbij echter toch vaak bij de Voorstellen VERON Verenigingsraad 2018 6 J.H.M. Wösten PA3CEV Algemeen secretaris activiteiten van technische en interne aard. A66 is van mening dat het goed zou zijn als er daarnaast een blijk van waardering zou zijn voor externe, PR georiënteerde inspanningen die zowel op lokaal als landelijk niveau het imago en belang van het zendamateurisme versterken. Welke neveneffecten zijn te verwachten van die oplossing: Alleen maar positieve: beter profilering, beter zichtbaar voor de buitenwereld, imago versterkend. Hoe is de oplossing realiseerbaar; hoeveel manpower is er nodig en wat zijn de verwachte kosten en opbrengsten: Voorstellen kunnen door leden, afdelingen, PR commissie en HB worden ingediend. De PR commissie controleert in eerste instantie aan de gestelde (nader uit te werken) eisen is voldaan. Definitieve selectie en voorstel aan het HB geschiedt door drie leden van de VERON daartoe gevraagd, bereid en aangewezen. De kosten zijn gering en de opbrengst is een betere profilering, betere exposure en het verbeteren van het ‘bakkies imago’ dat nog steeds om het zendamateurisme hangt. Wie gaat de noodzakelijke werkzaamheden verrichten, stelt de afdeling daarvoor menskracht beschikbaar: De PR commissie te samen met de drie aangewezen VERON leden verricht de werkzaamheden, geschat op maximaal 8 uur en gezamenlijk een dagdeel. Een A66 lid is bereid deel van de selectie van de drie leden uit te maken.

Voorstel 6 A03 Amersfoort 
Voorstel: De afdeling Amersfoort stelt aan de VR voor om artikel 11, lid 4 van het Huishoudelijk Reglement en artikel 19 van het Afdelingsreglement aan te passen. Probleemomschrijving: Artikel 11, lid 4 van het Huishoudelijk Reglement en Artikel 19 van het afdelingsreglement luidt: “De secretaris van het afdelingsbestuur stuurt 7 exemplaren van de aan de afdelingsleden gezonden convocaties aan het Centraal Bureau van de VERON.” Het fysiek versturen van (zeven) exemplaren van convocaties aan het Centraal Bureau is niet meer van deze tijd en het voldoen aan dit artikel leidt tot onnodige kosten voor de afdelingen, zeker omdat naar alle waarschijnlijkheid de convocaties in gescand doorgezonden worden aan de HB leden. Voorgestelde oplossing en motivering: Voorgesteld wordt daarom om het artikel te wijzigen. Als alternatieve tekst wordt voorgesteld: “De secretaris van het afdelingsbestuur stuurt een afschrift van de convocatie aan de afdelingsleden aan het Centraal Bureau van de VERON. De wijze van Voorstellen VERON Verenigingsraad 2018 7 J.H.M. Wösten PA3CEV Algemeen secretaris verzending kan op papier of digitaal zijn.” Omdat we beseffen dat aan het wijzigen van Statuten kosten verbonden zijn, volstaat ons inziens ook een vastgelegde bevestiging en bekrachtiging in de VR dat de voorgestelde wijziging bij een volgende revisie van de Statuten meegenomen zal worden én dat per direct het digitaal verzenden voldoende is. Welke neveneffecten zijn te verwachten van die oplossing: Anders dan dat, zolang de aanpassing niet is verwerkt, de Statuten niet meer overeenkomen met de werkelijkheid en hierdoor verwarring kan ontstaan: geen. Hoe is de oplossing realiseerbaar: hoeveel ‘manpower’ is er nodig en wat zijn de te verwachten kosten en opbrengsten: De voorgestelde oplossing is per direct realiseerbaar en kostenefficiënt. Wie gaat de noodzakelijke werkzaamheden verrichten, stelt de afdeling daarvoor menskrach beschikbaar: N.v.t. Het HB dient slechts te bewaken dat de wijziging bij een volgende revisie van de Statuten meegenomen wordt.

Voorstel 7 A03 Amersfoort
Voorstel: De afdeling Amersfoort vraagt de VR om het HB opdracht te geven om een brochure te laten ontwikkelen waarin concrete, preventieve, praktische EMC/EMF informatie te vinden is en die helpt bij het in goede banen leiden van (nieuw) geconstateerde problematiek. Probleemomschrijving: Op dit moment is o.a. het volgende beschikbaar: – VERON leden die opgeleid zijn en voorzien zijn van middelen om storingen te verhelpen, – Brochure EMC-EMF commissie. In deze brochure staat vooral wat deze commissie doet, welke apparatuur ze hebben, dat in 2015/2016 een ruismeetprogramma wordt uitgevoerd en dat ze klaar staan. Op het moment dat storing wordt ondervonden kan daarin gelezen worden dat in gesprek moet worden gegaan met de ‘eigenaar’ van de stoorbron en als het niet zelf op te lossen is het gemeld kan worden bij Agentschap Telecom en de EMC-EMF commissie. Als je (dan toch) ineens geconfronteerd wordt met storende buren sta je met lege handen aan de deur. Je moet dan een overtuigend verhaal hebben om ze contact op te laten nemen met hun installateur die vervolgens laat weten ook nooit van EMC te hebben gehoord. Ook de buren staan dan met lege handen want zij weten immers zelf ook niet waar het over gaat, ze denken alleen een mooie investering gedaan te hebben. Let wel: je wil de relatie met de buren niet beschadigen. Voorstellen VERON Verenigingsraad 2018 8 J.H.M. Wösten PA3CEV Algemeen secretaris Voorgestelde oplossing en motivering: De EMC/EMF activiteiten (‘meer’ of ‘ook’) richten op informatievoorziening rond het oplossen van EMC problematiek. Waaronder een brochure maken die aan een consument gegeven kan worden zodra een (vermoeden van) veroorzaakte storing wordt geconstateerd waarin in duidelijke bewoordingen staat wat er aan de hand is en wat er van die persoon wordt verwacht. Zoiets geeft ook een professionelere indruk naar de betrokkenen waardoor het eerder serieus wordt genomen. Per soort storing misschien een afzonderlijke brochure: zonnepanelen, PLC, …, algemeen. Misschien zelfs voorzien van contactinformatie voor als die installateur het niet snapt? Welke neveneffecten zijn te verwachten van die oplossing: Positief: Grotere kans dat storingen worden opgelost en/of de relatie met de buren daardoor niet wordt geschaad. Alleen storingsmeldingen aangemeld bij AT die een slagingskans hebben waardoor AT voornamelijk belast wordt met relevante situaties. Negatief: Kosten van het drukwerk, is mogelijk te beperken door het downloadbaar te maken (al is een mooie brochure aan de deur natuurlijk overtuigender dan een zelf uitgeprint papiertje of het benoemen van de website). Hoe is de oplossing realiseerbaar: hoeveel ‘manpower’ is er nodig en wat zijn de te verwachten kosten en opbrengsten: Gezien de deskundigheid van de tien EMC/EMF commissieleden is het genereren van dergelijke informatie ongetwijfeld goed realiseerbaar door de EMC/EMF commissie. Door het eventueel hierbij betrekken van de tot EMC experts opgeleide zendamateurs kan aanvullende praktische informatie worden verkregen. De PR commissie is in staat geacht om het e.e.a. nader gestalte en uitvoering te geven bij het opstellen van de brochures. Wie gaat de noodzakelijke werkzaamheden verrichten, stelt de afdeling daarvoor menskracht beschikbaar: Zie voorgaande beantwoording.

Voorstel 8 A03 Amersfoort
Voorstel: De afdeling Amersfoort stelt voor om de VERON Afdelingscompetitie uit te breiden zodat voortaan ook SWL-wedstrijden meetellen in de score. Probleemomschrijving: Contesten zijn er o.a. om activiteiten voor leden te stimuleren. Er is een ‘Afdelingencompetitie’ (https://afdelingscompetitie.veron.nl ) waarbij per afdeling punten kunnen worden verzameld door deel te nemen aan gangbare contesten. In 2018 is besloten om de Voorstellen VERON Verenigingsraad 2018 9 J.H.M. Wösten PA3CEV Algemeen secretaris afdelingscompetitie uit te breiden met VHF- en hoger contesten. Onze leden die als SWL onze radiohobby beleven kunnen nog niet deelnemen aan de afdelingscontest. Dat is jammer, want ook de SWL’s behoren tot de afdeling! Voorgestelde oplossing en motivering: De afdelingscompetitie uitbreiden met SWL contestpunten. Net als nu op HF: Je moet tenminste 25 loggen om 1 punt te verzamelen. 25 -49 QSO’s= 1 punt, 50 QSO’s = 2 punten, 75 QSO’s = 3 punten, 100-149 QSO’s = 4 punten, etc. Het voorstel gaat niet uit van een andere puntenwaardering omdat dan juist de eenvoudigheid en elegantie van de afdelingscompetitie geweld wordt aangedaan. Welke neveneffecten zijn te verwachten van die oplossing: Positief-SWL’s worden als volwaardige deelnemers meegenomen in de onderlinge strijd tussen de afdelingen. Het stimuleert SWL’s om meer aan wedstrijden mee te doen. Negatief-Voor zover dat negatief is: de positie in de uitslag zou van sommige stations enigszins kunnen verschuiven. Omdat SWL’s waarschijnlijk gelijkwaardig verdeeld zijn over alle afdelingen zal dit naar verwachting minimaal zijn. Hoe is de oplossing realiseerbaar: hoeveel ‘manpower’ is er nodig en wat zijn de te verwachten kosten en opbrengsten: De aanpassing van de scorepagina voor VHF- en hoger was mogelijk. Er is geen reden om aan te nemen dat uitbreiding met SWL-contacten niet mogelijk is. Omdat aan de afdelingscontestpagina toch al regelmatig onderhoud moet plaatsvinden, lijkt de aanpassing voor uitbreiding ons beperkt. Wie gaat de noodzakelijke werkzaamheden verrichten, stelt de afdeling daarvoor menskracht beschikbaar: Zie voorgaande beantwoording. HB: Dit onderwerp staat op de agenda van de eerstvolgende vergadering van het Traffic Bureau.

Voorstel 9 A03 Amersfoort
Voorstel: De afdeling Amersfoort vraagt de VR om het HB op te dragen om periodiek een actielijst te publiceren waaruit de voortgang blijkt van de actiepunten uit het in 2016 aangenomen beleidsplan. Probleemomschrijving: De VR van 2014 heeft op voordracht van de afdeling Twente een voorstel aangenomen tot het schrijven van een beleidsnotitie. Dit beleidsdocument is naar de afdelingen gestuurd om tijdens de huishoudelijke vergaderingen verder te bespreken en het definitieve document is op de VR van 2016 gepresenteerd. Bij de inleiding van het beleidsplan is te lezen: “Om de VERON ‘nieuwe stijl’ levensvatbaar te maken moet dit beleidsplan een draagvlak krijgen die de Voorstellen VERON Verenigingsraad 2018 10 J.H.M. Wösten PA3CEV Algemeen secretaris hele VERON omvat”. De actuele status van het beleidsplan en de kernpunten is niet gecommuniceerd. In het beleidsplan is vermeld dat er snelle veranderingen zijn in onze hobby waardoor regelmatige evaluatie en bijstelling kunnen worden opgenomen. Na een jaar zal evaluatie plaatsvinden. De leden zijn amper (en beslist niet regelmatig) geïnformeerd over de voortgang van het beleid (en daarin een behoorlijk aantal kernpunten waarbij van een aantal met de vermelding ‘2016’ niet gemerkt is dat ze zijn afgerond). Daarnaast blijken de in het beleidsplan genoemde maatschappelijke ontwikkelingen sneller te gaan dan de genoemde evaluatieperiode van een jaar. De AVG is hierbij een mooi voorbeeld. Ook is het best mogelijk dat kernpunten aangepast of toegevoegd moeten worden naar aanleiding van het uitgevoerde ledenonderzoek of VR of IARU voorstellen, die input is niet zichtbaar. Een beleidsnotitie dat alleen door het bestuur wordt gedragen is gedoemd te mislukken, de leden zullen het plan moeten omarmen en een wezenlijke bijdrage moeten willen leveren om de gestelde kernpunten te bereiken. Betrokkenheid van de leden is essentieel. Als zij echter niet continue op de hoogte blijven van de status van de kernpunten is het een logisch gevolg dat de betrokkenheid en draagvlak naar nul zal zakken. Voorgestelde oplossing en motivering: Een actielijst met de actuele status van de kernpunten (waarbij eventuele nieuwe kernpunten zijn toegevoegd) voor de leden publiekelijk inzichtelijk maken. Met de huidige technologie zoals de website is dit een eenvoudige zaak. (Op dit moment is zelfs op de website niets te vinden over het beleid en/of de kernpunten). Daarnaast meer (in ieder geval enige) publiciteit geven aan kernpunten die zijn verwezenlijkt en wat daarvan het resultaat is, bijvoorbeeld in Electron. De in het beleidsstuk aangegeven ‘Plan Do Check Act’ methodiek is zeer geschikt om de voortgang van diverse kernpunten zichtbaar te maken. Welke neveneffecten zijn te verwachten van die oplossing: Positief De voortgang laat zien waaraan gewerkt wordt, wat de status is en maakt inzichtelijk wat de prioriteiten daarbij zijn. De transparantie en het draagvlak bij de leden (en afdelingsbesturen) wordt daarbij vergroot. Ook is beter een beroep te doen op leden (en afdelingsbesturen) om bij bepaalde kernpunten medewerking te verlenen. De ‘actie eigenaren’ worden beter zichtbaar omdat ze laten zien waar aan gewerkt wordt. Dit maakt de leden bewuster dat er echt gewerkt wordt aan zaken die ze anders als vanzelfsprekend aannemen. Negatief Transparantie zou ‘anderen’ kunnen inspireren om ook aandacht aan die kernpunten te besteden. Door de transparantie is het echter iedereen duidelijk dat de VERON de initiatiefnemer is en als vereniging werkt aan structurele oplossingen. Voorstellen VERON Verenigingsraad 2018 11 J.H.M. Wösten PA3CEV Algemeen secretaris Hoe is de oplossing realiseerbaar: hoeveel ‘manpower’ is er nodig en wat zijn de te verwachten kosten en opbrengsten: Aangezien de actuele status van de kernpunten op dit moment ook al bekend is bij het HB kost het niet meer inspanning dan een pagina op de website hiervoor inrichten en de tabel met de actuele status per kernpunt opnemen. Bij het actualiseren van het overzicht dan dus tevens de website bijwerken. Wie gaat de noodzakelijke werkzaamheden verrichten, stelt de afdeling daarvoor menskracht beschikbaar: Zie voorgaande beantwoording.

Voorstel 10 A03 Amersfoort
Voorstel: De afdeling Amersfoort vraagt aan de VR om in te stemmen met het voorstel om de VERON actiever te laten communiceren over EMC-problematiek Probleemomschrijving: Leveranciers en consumenten hebben geen, of te weinig kennis over EMC problematiek. Voorkomen is beter dan genezen. Een overzicht van storing veroorzakende spullen is er niet. Zou zelfs een zendamateur iets willen aanschaffen (LED verlichting of een zonnepaneel) is er niet echt iets concreets aan informatie te vinden, laat staan dat dit door een goedwillende buitenstaander kan worden gevonden. Uit het VERON forum blijkt dat bedrijven die zonnepanelen promoten (zoals “Eigen huis” en “Zelfstroom”) nooit gehoord hebben van EMC. Naar verwachting zullen deze bedrijven de markt vol gooien met zonnepanelen. Nieuwe stoorsignalen worden dan niet eens meer opgemerkt omdat ze onder het hoge niveau van de al aanwezige stoorsignalen liggen waardoor de zendamateur die banden al niet eens meer gebruikt. Het gaat dus niet om het heel preventieve aspect van invloed in normen t.a.v. EMC (die kennelijk daarna aan de laars worden gelapt of niet te handhaven zijn) maar om de publiekelijke bekendheid ervan. Voorgestelde oplossing en motivering: De EMC/EMF activiteiten (‘meer’ of ‘ook’) richten op het voorkómen van EMC problematiek door consumenten ermee bekend te maken (bij voorkeur vóórdat zij tot aanschaf overgaan). Waaronder (maar mogelijk meer): • Aan de hand van de ontvangen storingsmeldingen een overzicht maken met de realiteit wat AT acceptabel vindt en wat niet. Het overzicht actueel en blijven publiceren waardoor iedereen meer ‘gevoel’ krijgt of het wel of niet effectief zou zijn om de storing aan te melden bij AT. • Consumentenorganisaties actief informeren over deze problematiek. Bij de Consumentenbond zou dit aspect mogelijk zelfs meegenomen kunnen worden bij het testen van apparatuur. Voorstellen VERON Verenigingsraad 2018 12 J.H.M. Wösten PA3CEV Algemeen secretaris • Een publicatie maken ten behoeve van leveranciers en installateurs van betrokken apparatuur. • Eventueel een persbericht maken. Welke neveneffecten zijn te verwachten van die oplossing: Positief • Mogelijk minder nieuwe storingen. Minder storingen achteraf op te lossen (dat laatste is helaas nog utopie). • Alleen storingsmeldingen aangemeld bij AT die een slagingskans hebben waardoor AT voornamelijk belast wordt met relevante situaties. Negatief • Zendamateurs kunnen als lastig worden ervaren (uiteraard hangt dat af van de inhoud van de • informatie zoals brochures en persbericht, het zijn immers niet alleen zendamateurs die er last van hebben, de andere aspecten uiteraard extra benadrukken). Hoe is de oplossing realiseerbaar: hoeveel ‘manpower’ is er nodig en wat zijn de te verwachten kosten en opbrengsten: Gezien de jarenlang ingediende storingsmeldingen en de deskundigheid van de tien EMC/EMF commissieleden is het genereren van informatie om consumenten te benaderen ongetwijfeld goed realiseerbaar door de EMC/EMF commissie. Door het eventueel hierbij betrekken van de tot EMC experts opgeleide zendamateurs kan aanvullende praktische informatie worden verkregen. Mogelijk is informatie van andere landen die hier verder mee zijn hierbij ook te gebruiken. De PR commissie is in staat geacht om het e.e.a. nader gestalte en uitvoering te geven bij het opstellen van publicaties en het uit laten gaan van persberichten. Mocht de mogelijkheid er niet zijn om dit door commissies of zendamateurs op te zetten is het verstandig uitbesteding hiervan te overwegen. De meeste andere zendamateurzaken zijn feitelijk ondergeschikt aan de storingsproblematiek waardoor het geen zin heeft over uitbreiding van banden, mogelijkheden voor N, bandplannen of contesten te hebben als de banden voor iedereen onbruikbaar zijn geworden. Wie gaat de noodzakelijke werkzaamheden verrichten, stelt de afdeling daarvoor menskracht beschikbaar: Zie voorgaande beantwoording. Voorstellen VERON Verenigingsraad 2018 13 J.H.M. Wösten PA3CEV Algemeen secretaris Amendement van het HB op Voorstel 11 A25 ‘s-Hertogenbosch: Het zinsgedeelte ”Ons verenigingsblad Electron ten minste twee maal per jaar, als eerste het mei 2018 nummer,…..” wijzigen in: Ten minste één maal per jaar een ten minste 9 maanden oude uitgave van ons verenigingsblad Electron,….. Toelichting: Voor het geven van meer bekendheid aan de VERON en het laten kennis maken met het blad, en om daarbij tevens eventuele ongewenste neveneffecten zo veel mogelijk te voorkomen, zou het voorstel in aldus geamendeerde vorm toereikend moeten zijn.

Voorstel 11 A25 ’s Hertogenbosch
Voorstel: Ons verenigingsblad Electron ten minste twee maal per jaar, als eerste het mei 2018 nummer, in elektronische vorm gratis zo veel mogelijk te verspreiden. Probleemomschrijving: De radiozendamateur is nauwelijks nog bekend in de moderne maatschappij. We worden gezien als archaïsch en “niet van deze tijd”. Tevens leidt deze onbekendheid tot onbegrip bij EMC situaties. Voorgestelde oplossing en motivering: Electron wordt voor buitenlandse verzending reeds in PDF opgemaakt. Het voorstel is om in tenminste de maanden 5 en 11 Electron op de VERON website te publiceren en downloadbaar te maken. Een ieder kan deze downloaden en verder verspreiden. Hoewel deze vorm tevens de mogelijkheid biedt om enige promotie voor de vereniging in deze uitgaven op te nemen is het nadrukkelijk niet de bedoeling om de inhoud van het blad aan te passen aan de vrije verspreiding maar dit zoveel mogelijk reguliere nummers te laten zijn. Welke neveneffecten zijn te verwachten van die oplossing: Daar geen negatieve effecten onderkend worden kunnen er alleen maar neutrale of positieve effecten optreden. Zeker als de verspreiding breed zal plaatsvinden zal de bekendheid met onze hobby toenemen. Daarnaast zal de VERON als vereniging een grotere bekendheid gaan genieten welke zou kunnen bijdragen tot een toename van het aantal radiozendamateurs en daarop volgend een toename van het aantal leden. Voorstellen VERON Verenigingsraad 2018 14 J.H.M. Wösten PA3CEV Algemeen secretaris Hoe is de oplossing realiseerbaar: hoeveel ‘manpower’ is er nodig en wat zijn de te verwachten kosten en opbrengsten: De verwachte manpower voor realisatie bedraagt 30 minuten per te publiceren issue: Het verzenden van een PDF naar de ICT commissie die dat vervolgens in authentieke vorm publiceert. Met andere woorden: Het is 2 x per jaar een artikel op de website publiceren + bijlage. Extra kosten € 0,- (zero), voor opbrengsten zie neveneffecten. Wie gaat de noodzakelijke werkzaamheden verrichten, stelt de afdeling daarvoor menskracht beschikbaar: • Bepaal wie Electron op website mag publiceren (1 malig, ICT commissie) • Opnemen publicist in verzendlijst PDF Electron (1 malig, ons onbekend wie deze lijst beheert) • Feitelijk publiceren (2 maal per jaar, dat wil A25 best voor haar rekening nemen als lijkt de algemene web redactie daar beter voor gepositioneerd) • Reageren op vragen om informatie (Centraal Bureau, PR-commissie, lokale afdelingen)

Voorstel 12 A17 Gouda
Voorstel: Een hoofdbestuurslid wordt gekozen voor een periode van 3 jaar. Het betreffende bestuurslid kan zich na afloop van deze periode voor een volgende zitting periode van 3 jaar herkiesbaar stellen, met dien voorwaarde dat het maximum aantal aaneengesloten zittingsperiodes 3 is. (9 jaar) Motivering: Hiermee wordt voorkomen dat een Hoofdbestuurslid oneindig lang zitting kan blijven houden in het Hoofdbestuur, wat een doorstroming van nieuwe en vaak jonger Hoofdbestuursleden met moderne zienswijzen in de weg staat. Opmerking: Dit alles houd niet in dat een oud HB lid, niet meer een e.v.t. adviserende rol kan spelen. HB: Als dit voorstel wordt aangenomen, betekent dat dat volgend jaar 6 HB-leden moeten aftreden. Dat is meer dan de helft van het HB. Als er al 6 newcomers zijn, zal de vereniging waarschijnlijk een grotendeels onervaren HB hebben. Een amendement, waarin een overgangsperiode wordt voorgesteld, zou op zijn plaats zijn. Een bepaling in het Huishoudelijk reglement waarin wordt bepaald dat een HB-lid telkens voor 3 jaar wordt gekozen (max. 3 x) is in strijd met art.10 lid 5, eerste zin, van de statuten, luidende: Telkenjare per de dag van de gewone jaarlijkse vergadering van de verenigingsraad treden ten minste twee leden af volgens een door het hoofdbestuur op te stellen rooster. Er moet dus op gewezen worden dat het voorstel dus niet verder kan worden toegepast dan voor zover het inhoudt dat de maximale zittingsduur 9 jaar is. Dat moet ook (meer dan) voldoende zijn (indien eventueel aangenomen) en is bovendien flexibeler. Dan is ook art.10 lid 5 tweede Voorstellen VERON Verenigingsraad 2018 15 J.H.M. Wösten PA3CEV Algemeen secretaris zin van de statuten van toepassing, luidende: Een aftredend bestuurslid is terstond herkiesbaar, met dien verstande dat de bij Huishoudelijk Reglement eventueel vastgestelde maximumzittingsduur niet kan worden overschreden. Het HB kan er wel naar streven om bij het rooster van aftreden zo veel mogelijk met wensen van de VR rekening te houden. Maar verder kan dat niet gaan. Het gaat hier om een statutaire bevoegdheid van het HB.

Voorstel 13 A28 Leiden
Voorstel: De VR verzoekt het Hoofdbestuur tot een onderhoud tussen VERON en DKARS opdat de verstandhouding tussen beide organisaties verbetert. Probleemomschrijving: Geschillen tussen twee amateur-radio gerelateerde organisaties. Voorgestelde oplossing en motivering: Uit verschillende bronnen lijkt het of er geschillen zijn ontstaan die tot schadelijke gevolgen voor de VERON kunnen leiden. De VR verzoekt het Hoofdbestuur tot een onderhoud tussen VERON en DKARS Welke neveneffecten zijn te verwachten van die oplossing: Een verbeterde verstandhouding tussen beide organisaties. Hoe is de oplossing realiseerbaar: hoeveel ‘manpower’ is er nodig en wat zijn de te verwachten kosten en opbrengsten: Openheid bij beide verenigingen zal leiden tot “rust” in de wereld van het Nederlandse radio amateurisme. Wie gaat de noodzakelijke werkzaamheden verrichten, stelt de afdeling daarvoor menskracht beschikbaar: Dit ligt volledig in de handen van het HB!

Voorstel 14 A28 Leiden 
Voorstel: De VR verzoekt het Hoofdbestuur de DQB- Commissie van VERON en VRZA de mogelijkheid te laten onderzoeken van kostendekkende deelname aan de QSL- service van het DQB door niet- leden van de beide verenigingen. Probleemomschrijving: Regelmatig worden QSL kaarten “retour afzender” gestuurd omdat de geadresseerde geen lid is. Dit is zeer frustrerend, de QSL kaart is immers het visitekaartje van de Voorstellen VERON Verenigingsraad 2018 16 J.H.M. Wösten PA3CEV Algemeen secretaris zendamateur en een correcte afsluiting c.q. bevestiging van een geslaagde verbinding. Retourzending uit het buitenland valt niet te voorkomen maar binnen Nederland kan het probleem worden opgelost. Voorgestelde oplossing en motivering: Het HB wordt verzocht de DQB-commissie van VERON en VRZA de mogelijkheid te laten onderzoeken van kostendekkende deelname aan de QSL-service van het DQB door niet-leden van de verenigingen, Regelmatig komen QSL-kaarten “retour afzender” omdat de geadresseerde geen lid is. Welke neveneffecten zijn te verwachten van die oplossing: De VR verzoekt het Hoofdbestuur de DQB- Commissie van VERON en VRZA de mogelijkheid te laten onderzoeken van kostendekkende deelname aan de QSL- service van het DQB door niet- leden van de beide verenigingen. Hoe is de oplossing realiseerbaar: hoeveel ‘manpower’ is er nodig en wat zijn de te verwachten kosten en opbrengsten: Dit ligt volledig in handen van VERON, VRZA en DQB; uiteindelijk leidt dit tot minder frustraties bij de “klassieke”, “100% QSL”, zendamateur. Wie gaat de noodzakelijke werkzaamheden verrichten, stelt de afdeling daarvoor menskracht beschikbaar: Zie hierboven.

Voorstel 15 A01 Alkmaar
Voorstel: Een keer per mand in plaats van een keer per jaar tijdens de VR voorstellen kunnen indienen ter behandeling. Probleemomschrijving: Het indienen en behandelen van voorstellen gebeurt nu slechts een maal per jaar. Dat is niet meer van deze tijd. Voor het in stemming brengen van voorstellen moeten nu afdelingen fysiek bij elkaar komen zoals bij de VR. Met de thans beschikbare technieken is het niet meer nodig om fysiek bijeen te komen. Via een internet poll kan de mening van de leden en de mening van de afdelingen worden verzameld zodat voorstellen vlotter en gedurende het hele jaar in stemming kunnen worden gebracht. Besturen wordt dan meer dynamisch en passend bij de huidige tijd. Voorgestelde oplossing en motivering: Invoeren van de mogelijkheid om gedurende het hele jaar (bijvoorbeeld maximaal een keer per maand) voorstellen in kunnen brengen middels een poll methode. (Zoals toegepast bij de inventarisatie van de mening over de aanpassingen van de Voorstellen VERON Verenigingsraad 2018 17 J.H.M. Wösten PA3CEV Algemeen secretaris Novice licenties). Afdelingen kunnen de ingebrachte voorstellen tijdens de maandelijkse bijeenkomsten in stemming brengen bij de afdelingsleden. De uitslag kan door de besturen worden aangeleverd bij het HB via de poll methode. Mocht het HB een keer rechtstreeks van alle leden de mening wenst te weten dan kan dat via dezelfde methode. Volgens de reglementen blijft het natuurlijk van belang om ingediende voorstellen conform de geldende rekenmethode per afdeling te kwantificeren om een eerlijke uitslag te krijgen. Welke neveneffecten zijn te verwachten van die oplossing: Verhoging van de dynamiek van de binnen de besturen en stimulering van de actuele betrokkenheid van de leden. De leden zullen meer het gevoel hebben dat ze sneller invloed hebben op het gevoerde beleid. Besturen worden meer bij de dagelijkse actualiteit betrokken en kunnen daarop vlotter reageren. Hoe is de oplossing realiseerbaar: hoeveel ‘manpower’ is er nodig en wat zijn de te verwachten kosten en opbrengsten: De realisatie van de oplossing is reeds beschikbaar conform de poll methode zoals hierover aangegeven. De hieraan verbonden kosten zijn nog niet bekend, maar daar heeft ons HB inzicht in. Nadat de beschreven methode gereed is gemaakt om maandelijks te kunnen worden gebruikt, kost het maandelijks een man een dag om de ontvangen poll gegevens te verwerken van alle afdelingen. (Dit kan grotendeels geautomatiseerd verlopen). Wie gaat de noodzakelijke werkzaamheden verrichten, stelt de afdeling daarvoor menskracht beschikbaar: In overleg met het HB moet worden ingeschat hoeveel tijd de voorbereidingen kost. De afdeling Alkmaar is bereid hierover in overleg samen een plan voor te maken.

Voorstel 16 A07 Breda
Voorstel: De VR vraag het HB om bij het AT het invoeren van een instaplicentie naast de Novice en Full-license te ondersteunen. Probleemomschrijving: Het aantal leden van de VERON daalt en dit hangt samen met een algemeen dalende interesse voor techniek. Het radiozendamateurisme vormt daarop geen uitzondering. Voorgestelde oplossing en motivering: Het is belangrijk om actie te ondernemen en deze ontwikkeling te keren door de drempel om tot onze hobby toe te kunnen treden te verlagen. Bij een aantal zusterverenigingen (o.a. U.B.A. en R.S.G.B.) heeft de instaplicentie (registratie) geleid tot ledenaanwas en mag er van een positief resultaat worden gesproken. De instaplicentie is laagdrempelig en beoogt een eerste kennismaking met de amateur radio hobby te zijn. Het is niet de eerste keer dat een soortgelijk voorstel naar de VR wordt gebracht. Nu de tijd dringt en het aantal leden daalt, en we de kennis hebben dat het bij zusterverenigingen een positief effect Voorstellen VERON Verenigingsraad 2018 18 J.H.M. Wösten PA3CEV Algemeen secretaris op het ledenaantal heeft gehad, is het verstandig om daar lering uit te trekken en zo mogelijk ervaringen te delen en in te brengen. Welke neveneffecten zijn te verwachten van die oplossing: Een groei van het aantal zendamateurs. We mogen tegenwoordig al tevreden zijn wanneer het aantal zendamateurs geen daling te zien geeft. Het zou toch jammer zijn als het stil op de amateurbanden zou worden en dat die in het ergste geval van ons af zouden worden genomen. Ook voor de overheid is er een toegevoegde waarde voor het invoeren van een instaplicentie. Nederland is een kenniseconomie, waarbij de overheid het belangrijk vindt dat jeugd vroeg in aanraking wordt gebracht et techniek. Tegenwoordig is techniek niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. We werken allemaal bewust of onbewust met soft- en hardware. Om dit in stand te kunnen houden zijn technici onontbeerlijk. Beginnend met een instaplicentie kunnen we hieraan een aanzet en bijdrage leveren. Literatuur: In ECC Report 89 is het volgende geschreven over de instaplicentie: Practical en basic communication techniques and use of equipment together with relevant national and international operating regulations should be covered. The objective being to ensure that the operator should not cause problems to other spectrum users. Meer informatie over ECC Report 89 en welke onderwerpen in het examen behandeld moeten worden: http://rsgb.org/main/clubs-training/for-students/foundation/ http://rsgb.org/main/clubs-training/training-resources/foundation-websites/ Hoe is de oplossing realiseerbaar: hoeveel ‘manpower’ is er nodig en wat zijn de te verwachten kosten en opbrengsten: Wanneer dit voorstel wordt goedgekeurd zal er eerst naar de praktische invulling moeten worden gekeken. Bijvoorbeeld frequentiegebruik, toegestane vermogens, modes en geldigheidsduur van de licentie. (hoeveel jaar) E.e.a. zal nader moeten worden vastgesteld. De VERON zal in overleg met AT moeten treden om dit voorstel in te voeren. Er zal voornamelijk tijd in gaan zitten, de kosten zullen laag blijven. Wie gaat de noodzakelijke werkzaamheden verrichten, stelt de afdeling daarvoor menskracht beschikbaar: Het examen zou bijvoorbeeld kunnen worden afgenomen bij een VERON-afdeling door radiozendamateurs welke daartoe zijn aangewezen. Dit examen bestaat uit een theoretisch en praktisch examen, waarin de kandidaat laat zien dat deze bekwaam genoeg is om een radioverbinding te maken. HB: Het voorstel van de afdeling Breda is door recente ontwikkelingen achterhaald. De IARU-Region 1 conferentie, zoals in september 2017 in Landshut gehouden, heeft een voorstel aangenomen om in eerste instantie op Europees niveau tot een Entry Level License te komen. In de HB-vergadering van 8 januari jl. is besloten om Voorstellen VERON Verenigingsraad 2018 19 J.H.M. Wösten PA3CEV Algemeen secretaris dit voorstel te steunen. Bij het overleg om tot nationale implementatie van een mogelijke ECC-aanbeveling te komen, zal het hoofdbestuur die steun continueren. Het hoofdbestuur verzoekt daarom de afdeling Breda het voorstel in te trekken.

Voorstel 17 A07 Breda
Voorstel: De VR vraag het HB om bij het AT het afschaffen van de minimumleeftijd voor het behalen van een N- of F-registratie te ondersteunen. Probleemomschrijving: Na het met goed gevolg afleggen van het examen mogen te jonge radiozendamateurs niet zelfstandig op de amateurbanden uit komen. Voorgestelde oplossing en motivering: Er is geen minimumleeftijd voor het deelnemen aan het examen voor de N- of F-registratie. Echter voor het behalen van een licentie, en het gebruik ervan, geldt er een minimumleeftijd voor een N-registratie van 12 jaar en voor een F-registratie van 14 jaar. Een van de doelen van de VERON is dat 10% van de leden jonger is dan 18 jaar. Een goed begin zou kunnen zijn het openstellen van de registraties voor alle leeftijden. Wanneer iemand in staat is te slagen voor het examen, ongeacht zijn of haar leeftijd, heeft deze persoon ook aangetoond over voldoende kennis te beschikken om een registratie te verwerven. Deze wijziging in de regelgeving zal niet een massale toeloop tot de examens veroorzaken, maar binnen de jeugdwerkgroepen zoals scouting worden toch regelmatig jeugdigen gespot die graag een N- of zelfs een F-registratie willen bemachtigen. Deze jeugdigen worden nu ontmoedigd door de leeftijdskaders. Het zou jammer zijn als deze ontmoediging zal leiden tot het wegvallen van de interesse voor het zendamateurisme. Welke neveneffecten zijn te verwachten van die oplossing: Een groei van het aantal jeugdige radiozendamateurs. Jongeren hebben tegenwoordige meerdere hobby’s en interesses. Wanneer deze jongeren niet in staat zijn om hun licentie te bemachtigen vanwege de leeftijdsgrens , zullen ze zich verdiepen in een andere hobby. Dit houdt in dat we deze jongeren op dat moment zijn kwijtgeraakt. Dit is een gemiste kans voor het vergroten van het aantal jeugdleden. Hoe is de oplossing realiseerbaar: hoeveel ‘manpower’ is er nodig en wat zijn de te verwachten kosten en opbrengsten: De VERON zal in overleg met AT moeten gaan om dit voorstel in te voeren. Dit zal geen extra kosten met zich meebrengen. Wie gaat de noodzakelijke werkzaamheden verrichten, stelt de afdeling daarvoor menskracht beschikbaar: HB VERON, waar nodig is de afdeling beschikbaar om mee te denken en werken. Voorstellen VERON Verenigingsraad 2018 20 J.H.M. Wösten PA3CEV Algemeen secretaris

Voorstel 18 A07 Breda
Voorstel: De VR vraagt het HB om actief op zoek te gaan naar de aanstelling van een jeugdig lid, bij voorkeur jonger dan 26 jaar, binnen het HB. Probleemomschrijving: Continuïteit en verjonging van het HB te waarborgen. Voorgestelde oplossing en motivering: De VERON zal actief moeten gaan nadenken over de toekomst. Door de toenemende vergrijzing binnen de vereniging is het belangrijk dat we werken aan verjonging. Hiervoor zullen we niet alleen naar de jongere generatie moeten luisteren maar die ook in alle aspecten van onze vereniging moeten betrekken. Hedendaagse jongeren hebben immers andere interesses dan de jeugd van de vorige eeuw. Bij het toevoegen van een jong persoon aan het HB kan er beter geluisterd worden naar de gedachten van deze doelgroep. Het lid dient volledig opgenomen te worden in het HB. Op deze manier zijn we als VERON voorbereid op de toekomst en ziet de groep jeugdige aspirant-leden zich daarin beter gerepresenteerd. Het is daarmee tevens een kans om meer aansluiting te krijgen. Afgelopen jaren heeft de VERON het actief werven van jeugd als beleid gezien, dit is de mogelijkheid om te laten zien dat ook wij ons met jongeren identificeren. Welke neveneffecten zijn te verwachten van die oplossing: We verwachten dat de VERON zich hierdoor beter kan richten op de jonge doelgroep. Natuurlijk kan er altijd naar jeugdige leden worden geluisterd. Toch is dat anders wanneer ze zich door leeftijdsgenoten daadwerkelijk vertegenwoordigd zien. Daarnaast heeft een jong persoon een eigentijdse kijk op de wereld om ons heen. Door een direct aanspreekpunt en, zijn of haar inleving, hoeft informatie niet langer via via verstrekt te worden. Op deze manier krijgen we nieuwe jonge personen in het HB, die ook in de toekomst op beleids- en bestuursniveau een belangrijke bijdrage kunnen leveren in onze vereniging. Ze zijn hier dan vroeg op voorbereid. Hoe is de oplossing realiseerbaar: hoeveel ‘manpower’ is er nodig en wat zijn de te verwachten kosten en opbrengsten: Geen kosten. De VERON zal actief HB leden moeten gaan zoeken en hiervoor andere methodes moeten gebruiken dan de huidige. Wie gaat de noodzakelijke werkzaamheden verrichten, stelt de afdeling daarvoor menskracht beschikbaar: HB VERON, waar nodig is de afdeling beschikbaar om mee te denken en werken. Voorstellen VERON Verenigingsraad 2018 21 J.H.M. Wösten PA3CEV Algemeen secretaris

Voorstel 19 A15 het Gooi 
Voorstel: Beleid ballotage aan te passen Probleemomschrijving: Diverse mensen hebben aangegeven dat men best lid van de VERON zou willen worden maar niet wil dat hun n.a.w. gegevens openbaar in de Electron gepubliceerd worden. Het lijkt ruim voldoende om alleen de naam en de roepletters te publiceren, dus nadrukkelijk zonder adres en Regio gegevens. Voorgestelde oplossing en motivering: Daarom vragen wij het bestuur om voort aan alleen de naam en eventuele roepletters te vermelden in het ballotage artikel in Electron. Welke neveneffecten zijn te verwachten van die oplossing: positief: meer leden. Negatief: geen, note: mogelijk noodzakelijk i.v.m. nieuwe wetgeving. Hoe is de oplossing realiseerbaar: hoeveel ‘manpower’ is er nodig en wat zijn de te verwachten kosten en opbrengsten: Geen. Wie gaat de noodzakelijke werkzaamheden verrichten, stelt de afdeling daarvoor menskracht beschikbaar: n.v.t. HB: Tegenwoordig wordt alleen nog de naam en de afdeling gepubliceerd.

Voorstel 20 A15 het Gooi:
Het bestuur wordt gevraagd om : 1. het zendamateurisme en de VERON met veel meer en betere middelen intensief te promoten, ook bij mensen boven 45 jaar. 2. snel aanmerkelijke vermindering van het aantal opzeggingen te bereiken; 3. te onderzoeken hoe het Verenigd Koninkrijk, en alle vier Scandinavische landen tot aanmerkelijk veel betere deelnamecijfers voor geëxamineerde zendamateurs konden komen; 4. na te gaan hoe niet (meer) aangesloten actieve zendamateurs individueel kunnen worden benaderd om (weer) lid van de VERON te worden. Voorstellen VERON Verenigingsraad 2018 22 J.H.M. Wösten PA3CEV Algemeen secretaris 5. Op de volgende VR in 2019 of zo veel als mogelijk eerder de resultaten van bovengenoemde vragen en opmerkingen bekend te maken aan de vergadering en de leden. Een en ander zoals omschreven in onderstaande toelichting. Toelichting Betere ledenbinding kan bevorderd worden door intensivering én uitbreiding van praktische hulp aan individuele leden én door veel meer aandacht voor besloten leden-informatie over de belangenbehartiging door de VERON. Professioneel geredigeerd en geïllustreerd promotiemateriaal moet aan alle VERON-leden worden toegezonden. Daarin moeten de vele aspecten van het zendamateurisme worden getoond alsmede de belangenbehartiging door de VERON en de vormen van hulp aan individuele leden. Aldus kunnen alle VERON-leden deelnemen aan ledenwerving. Uit een machtigingen-overzicht van CEPT blijkt dat het aantal zendamateurs in de bevolkingen van Denemarken, Zweden, Finland, Verenigd Koninkrijk en Noorwegen bijna dubbel zo hoog is als in Nederland (Nederland in 2016: 1 zendamateur op 1.344 inwoners tegenover 1 zendamateur op 722 inwoners in het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen, nóg beter in Denemarken, Zweden en Finland). De financiële overzichten van 2016 laten zien dat de uitgaven voor PR-commissie en ledenwerving (Vereniging plus Fonds) niet meer dan € 2.663 bedroegen. Ervan uitgaande dat hierin de reis- en vergaderkosten van PR-Commissieleden en ook de uitgaven voor de representatiestand in Friedrichshafen verdisconteerd zijn, wijst dit in de richting dat er in dat jaar nauwelijks uitgaven voor promotiemateriaal geweest zijn. Dit alles vormt redenen tot grote bezorgdheid en vraagt daarom om serieuze actie. Probleemomschrijving: De teruggang van ons ledental bedroeg tussen 2002 en 2016 ruim 3.000 leden ofwel 1/3 van het totale aantal leden. Voor leden met een AT-registratie betekent dit ook dat de representativiteit van de VERON bij het AT, voorheen ver boven 70%, in 2016 nog maar 42% van die zendamateurs bedroeg. Nederland telt inmiddels bijna 7.000 aan het AT betalende geregistreerde zendamateurs die géén lid van VERON (of VRZA) zijn! Voorgestelde oplossing en motivering: Welke neveneffecten zijn te verwachten van die oplossing: positief: meer leden. Negatief: geen. Voorstellen VERON Verenigingsraad 2018 23 J.H.M. Wösten PA3CEV Algemeen secretaris Hoe is de oplossing realiseerbaar: hoeveel ‘manpower’ is er nodig en wat zijn de te verwachten kosten en opbrengsten: Dat is de uitkomst van het onderzoek. Wie gaat de noodzakelijke werkzaamheden verrichten, stelt de afdeling daarvoor menskracht beschikbaar: PR-commissie HB: Het HB deelt de bezorgdheid en heeft dit daarom ook als kernpunt in het beleid opgenomen. Een probleem hierbij is de capaciteit van de PR commissie die met aannemen van dit voorstel niet wordt opgelost.

Voorstel 21 A27 Kanaalstreek
De VERON Afdeling Kanaalstreek V2D A27 stelt de VR voor het Hoofdbestuur op te dragen zorg te dragen voor eenduidige en transparante criteria voor de toekenning van de gouden speld voor alle leden die een te waarderen bijdragen hebben geleverd aan het functioneren van de vereniging, een afdeling of voor de radio gemeenschap in het algemeen. Toelichting Afdeling Kanaalstreek V2D A27 In de praktijk is gebleken dat het wel of niet toekennen van een gouden speld aan een lid van de vereniging die zich langdurige actief heeft inzet niet altijd consistent wordt toegepast. Het gedurende een aantal jaren vervullen van een bestuursfunctie lijkt te leiden tot potentiele toekenning echter leden die zich bijvoorbeeld 25 jaar hebben ingezet als QSL manager worden geweigerd aangezien er geen bestuursfunctie werd bekleed. Daarnaast blijkt in andere afdelingen dit wel te zijn goedgekeurd. De Afdeling is van mening dat het toekennen van een gouden spelt op basis van transparante en consistent toegepaste regels dient te zijn gebaseerd waarvoor in beginsel alle leden in aanmerking zouden moeten kunnen komen, uiteraard op voordracht van een Afdeling. HB: De criteria staan op de VERON website, het “Blauwe Boek” en in het Vademecum. Het HB poogt de regels zo consistent mogelijk toe te passen, maar dient rekening te houden met bestaande verschillen. Voorstellen VERON Verenigingsraad 2018 24 J.H.M. Wösten PA3CEV Algemeen secretaris

Voorstel 22 A25 ’s Hertogenbosch
Voorstel: Afdeling 15, ’s Hertogenbosch, stelt het HB voor om op basis van de op 24 februari 2018 op de door A25 georganiseerde conferentie over de toekomst van het radiozendamateurisme getrokken conclusies over te nemen en hierop verdere acties te bepalen en binnen de vereniging uit te zetten. Indien deze nog te houden conferentie geen duidelijke conclusies en aanbevelingen voortbrengt zal A25 dit voorstel intrekken. Het voorstel heeft geen betekenis zonder een na 24 februari in te dienen amendement. Probleemomschrijving: De radiozendamateur is nauwelijks nog bekend in de moderne maatschappij, het aantal radiozendamateurs in Nederland neemt af, het aantal leden van de VERON neemt af. Voorgestelde oplossing en motivering: Welke neveneffecten zijn te verwachten van die oplossing: Hoe is de oplossing realiseerbaar: hoeveel ‘manpower’ is er nodig en wat zijn de te verwachten kosten en opbrengsten: Er wordt een algehele inspanning verwacht van alle geledingen in de vereniging, zowel bestuurders als afdelingen en individuele leden. De hele vereniging in beweging krijgen zal een uitdaging op zich worden maar is wel noodzakelijk als we het belang van het radiozendamateurisme en als uitvloeisel daarvan het bestaan van de VERON op lange termijn wenselijk achten. Wie gaat de noodzakelijke werkzaamheden verrichten, stelt de afdeling daarvoor menskracht beschikbaar: Zie hierboven bij realisatie. HB: Dit is een prima initiatief! Het is echter een voorstel zonder inhoud, de afdelingen kunnen zich hierover geen mening vormen. In het voorstel wordt aangegeven dat na de conferentie op 24 februari een amendement zal worden ingediend om er zo alsnog een voorstel met concrete zaken van te kunnen maken. Van een werkelijk amendement is hier echter geen sprake. Het zogenaamde amendement wordt hier op oneigenlijke wijze gebruikt om na sluitingsdatum een voorstel in te kunnen dienen. Voorstellen VERON Verenigingsraad 2018 25 J.H.M. Wösten PA3CEV Algemeen secretaris

Voorstel 23 A12 Dordrecht
Voorstel: APRS Digipeaters dienen niet meer onder de Gedragslijn vergunningen radiozendamateurs te vallen. Probleemomschrijving: Het Agentschap Telecom (AT) is van mening dat digipeaters in het APRS-netwerk vallen onder relaistations die vergunningplichtig zijn. Dit valt op te maken uit het nieuwsbericht van het AT van 17 augustus 2017. Zij leggen het als volgt uit: Een (digi)repeater zendt aan de ingang ontvangen berichten, zonder tussenkomst van de eigenaar/gebruiker van deze repeater, opnieuw uit. In de situatie dat dit gebeurt met een vergunning (voorheen ATOF) is dat juist, maar in de situatie dat dit gebeurt op basis van de registratie is dit fout. Hierbij speelt artikel 10 van de Regeling gebruik van frequentieruimte zonder vergunning met meldingsplicht 2015 een rol: Art. 10, lid 1, onder b zegt: “Het uitzenden van omroepprogramma´s, muziek, reclame of berichten van of voor derden is niet toegestaan.” Ook berichten van andere zendamateurs of andere geautomatiseerde systemen zijn berichten van derden. Hiermee is het ter beschikking stellen van een (digi)repeater aan andere zendamateurs een gebruik dat niet wordt gedekt door de registratie van de eigenaar/gebruiker, maar dient te worden gedekt door een vergunning voor het zenden met een relaisstation van Agentschap Telecom. Voorgestelde oplossing en motivering: VERON Afdeling 12 is van mening dat door deze zienswijze te hanteren de doodsteek is gegeven aan het APRS-netwerk in Nederland. Sinds deze publicatie van het AT zijn er nagenoeg geen digipeaters meer in de ether aanwezig. Het grootste probleem voor zendamateurs zijn de kosten die gepaard gaan met het aanvragen van een vergunning (€ 156,00) en de terugkerende kosten die daaraan verbonden zijn. Een iGate die alleen luistert en de APRS berichten doorzet naar het internet is niet vergunningplichtig, maar biedt niet de volledige functionaliteit van het APRS netwerk. Voorts is Afdeling 12 van mening dat de digipeater APRS berichten die ontvangen worden niet opnieuw uitzend. In een nieuw en aangepast bericht “vertelt” de digipeater wat hij gehoord heeft, en dit alleen als het binnen de configuratie van de digipeater past. Anders wordt het APRS bericht genegeerd. Het AT geeft een heel eigen definitie aan het begrip derden terwijl radioamateurs geen derden zijn ten opzichte van elkaar. Derden zouden ons inziens personen moeten zijn die buiten een bepaalde rechtsverhouding staan en in beginsel niets te maken hebben met de communicatie. Vanuit die definitie worden er binnen het APRS-netwerk geen berichten van- of voor derden uitgezonden. Voorstellen VERON Verenigingsraad 2018 26 J.H.M. Wösten PA3CEV Algemeen secretaris Het AT stelt (onder IV. Relaisstations punt 4 van de Gedragslijn) dat er slechts noodzakelijke beperkingen aan experimenten opgelegd dienen te worden. Het APRS-netwerk is zo ingericht en geconfigureerd dat stations onderling geen storing veroorzaken door te wachten met uitzenden totdat de frequentie vrij is. De verdeling van de beschikbare frequentieruimte speelt voor het APRS-netwerk geen rol. Er worden (binnen Europa) slechts twee frequenties gebruikt: één voor VHF en één voor UHF. Deze hoeven dus niet door het AT gepland te worden bij de toewijzing van een vergunning. Bij een juiste interpretatie van de regels en inzichten is Afdeling 12 van mening dat de digipeaters niet onder de vergunningsplicht horen te vallen. Derhalve verzoekt Afdeling 12 aan het Hoofdbestuur van de VERON er middels het amateuroverleg met het Agentschap Telecom voor te zorgen dat digipeaters voor het APRS-netwerk buiten de Gedragslijn vergunningen radiozendamateurs komen te vallen. Hierbij zijn naar mening van de afdeling slechts een tweetal mogelijkheden. Een digipeater voor APRS valt binnen de huidige meldingsplicht voor zendamateurs waar geen extra registratie voor nodig is. Indien het Agentschap Telecom geïnformeerd wil blijven over welke zendamateurs een digipeater voor het APRS netwerk beheren kan de afdeling leven met een verplichte- maar kosteloze registratie. Welke neveneffecten zijn te verwachten van die oplossing: Er zijn geen neveneffecten te verwachten. Hoe is de oplossing realiseerbaar: hoeveel ‘manpower’ is er nodig en wat zijn de te verwachten kosten en opbrengsten: Dit is realiseerbaar via het Amateuroverleg. De kosten zijn nagenoeg nihil. Het Agentschap Telecom dient alleen haar documentatie en procedure aan te passen. Wel is er een besparing voor de gemeenschap van zendamateurs doordat de kosten voor de vergunning vervallen. Ook zal er een besparing zijn voor het Agentschap Telecom doordat er geen aanvragen voor een vergunning behandeld hoeven te worden. Wie gaat de noodzakelijke werkzaamheden verrichten, stelt de afdeling daarvoor menskracht beschikbaar: Dit is realiseerbaar via het Amateuroverleg en hier is geen aanvullende menskracht voor nodig. HB: Het voorstel kan op grond van de huidige wet- en regelgeving niet worden uitgevoerd. APRS-digipeaters maken gebruik van frequentieruimte die in het Nationaal Frequentieplan is aangewezen als frequentieruimte voor radiozendamateurs, maar waarvan het gebruik op een andere wijze plaatsvindt dan is aangegeven in de Regeling gebruik van frequentieruimte met meldingsplicht 2015. Dit frequentiegebruik is vergunningplichtig, waarbij artikel 3.13 Tw de wettelijke grondslag voor de uitgifte van de vergunning vormt. Zolang dat het geval is vallen APRSdigipeaters onder de Gedragslijn vergunningen radiozendamateurs. Voorstellen VERON Verenigingsraad 2018 27 J.H.M. Wösten PA3CEV Algemeen secretaris

Tot zover de voorstellen
Wij wachten uw reactie af

Secretaris A08

 

Algemene ledenvergadering 13 februari

 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING
VERON CENTRUM

Dinsdag 13 februari aanstaande houdt VERON Afdeling Centrum/A08 haar jaarlijkse Huishoudelijke vergadering, beter bekend onder de naam Algemene Leden Vergadering.

Aanvang 20:00 uur op onze locatie in het PEKA 18-gebouw, Daalseweg 148, 3555SW Utrecht.

Parkeren: Parkeerruimte op de locatie is beperkt, mocht er geen plaats meer zijn, dan a.u.b. parkeren op de Burgemeester Norbruislaan, nabij de sportvelden van usv Elinkwijk.

AGENDA
Algemene Leden Vergadering
VERON- CENTRUM
Dinsdag 13 februari 2018
Aanvang: 20:00 uur
 1. Opening voorzitter
 2. Ingekomen stukken
 3. Vaststellen Agenda
 4. Door leden op de agenda te plaatsen onderwerpen
 5. Wel en wee van de voorzitter
 6. Notulen ALV 2017
 7. Jaarverslag secretaris 2017
 8. Financieel overzicht 2017/begroting 2018
 9. Verslag kascontrolecommissie
 10. Verkiezing bestuursleden
 11. Afgevaardigden naar vergadering Verenigingsraad VERON HB
 12. Stemming aangedragen voorstellen
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

Ad 10:

 • Voorzitter: Michael/PA4MIC, niet aftredend
 • Secretaris: Ab/PA5ABW,  aftredend/herkiesbaar
 • Penningmeester: Paul/PE2LZ, aftredend/herkiesbaar
 • Bestuurslid: Ruud/NL13562, niet aftredend
 • Bestuurslid: Richard Jannes/PD3RFR, niet aftredend
 • Bestuurslid: Gert Jan Kuppens/PD0GJK, niet aftredend

Onze secretaris (Ab Woutersen/PA5ABW) heeft te kennen gegeven graag plaats te willen maken voor een jongere OM of (X)YL. Hierbij dus een oproep om zijn plaats in te nemen.
QSL KAARTEN

Dinsdag 7 februari as. is onze QSL-manager Koos van den Hout/PE4KH weer aanwezig om je van  nieuwe kaarten te voorzien en te verzenden kaarten in ontvangst te nemen.

Nieuwjaarsreceptie VERON Centrum

Nieuwjaarsreceptie VERON Centrum

Zondag 7 januari 2018 opent VERON Centrum om 15:00 uur haar deuren om gezamenlijk het nieuwe jaar in te luiden. Gezellig even bijpraten, terugkijken op het afgelopen jaar, op de leuke maar ook op de minder leuke zaken en dat allemaal onder het genot van een hapje en een drankje.

Het bestuur van VERON Centrum maakt van deze gelegenheid gebruik om iedereen prettige Kerstdagen toe te wensen en uiteraard een voorspoedig 2018.

De eerste reguliere clubavond van dinsdag 2 januari as. komt te vervallen. Zo kort op Nieuwjaarsdag en vlak vóór de Nieuwjaarsreceptie, lijkt het ons niet erg zinvol om dan de toko open te gooien.

Onze QSL-manager zal op de hierboven aangekondigde Nieuwjaarsreceptie aanwezig zijn met nieuwe QSL-kaarten. Uiteraard kun je dan ook je eigen kaarten aan hem kwijt.

Bestuur VERON Centrum

Clubavond 5 december?

Is er clubavond tijdens het heerlijk avondje?

Nee dus, maar dat had u al gedacht natuurlijk. Zelfs onder de vaste kern van bezoekers van onze reguliere clubavonden, waren er zoveel afmeldingen vanwege de Sinterklaasviering, dat we besloten hebben om deze avond de deur maar gesloten te houden.

Ook QSL-manager Koos/PE4KH had al aangegeven die avond niet beschikbaar te zijn. U kunt een weekje later (12/12 dus) terecht met uw QSL-kaarten.

Zoals altijd gaat de deur om 20:00 uur voor u open

m vr gr/73

Bestuur VERON A08

Dit bericht is overgenomen uit onze nieuwsbrief. Wilt u de nieuwsbrief ook ontvangen? Meld uzelf aan via deze link! 

Antennebouw op PI4UTR, de vorderingen

Na enige inleidende beschietingen, werd er zaterdag 5 augustus een echte start gemaakt met het nodige graafwerk, nodig om de Versatower BP60 haar plek te geven. Het heeft enig heen-en-weer ‘gecorrespondeer’ gekost alvorens we met de gemeente tot overeenstemming kwamen voor de juiste plek. Ook onderling de nodige correspondentie omtrent de vraag wie en wanneer. Waar, dat was wel duidelijk. Uiteindelijk kwam er een klein doch uiterst select gezelschap opdraven, met gelukkig enkele ervaren gravers en spitters zodat voortvarend kon worden aangevangen, de gestaag neervallende regen ten spijt….. PA9T, PE2KIM, PA3GER, Eric van PEKA 18 en PA5ABW waren aanwezig om de eerste handen aan de spade (en bats) te slaan. Behoorlijke vorderingen werden gemaakt. Aanvankelijk vriendelijke zandgrond maar al ras werd het zwaarder en zwaarder en moesten de mannen grijze rivierklei (oude blauwe zeeklei volgens een enkeling) opgraven. Noeste arbeid dus.

 Zo, het begin is er

 Oeps, de eerste blaar dient zich aan……….

 9 Tango zet zijn beste beentje voor

 

Eric houdt voet bij stuk…. en dat doet ie goed hoor!!! Je vraagt je wel af waar hij dat schattige roze steekkarretje vandaan heeft……..

Dinsdag 8 augustus togen PA3GQY en PA5ABW nog even naar PI4UTR om de antennevoet grond te ontroesten en dik in de menie te zetten. Het regende pijpenstelen, maar het door Will meegebrachte zeiltje deed goede diensten.

Zaterdag 12 augustus was het weer raak, het regende alweer, maar PA4MIC, PA3GER, PA9T, PB1H,PA2RG en PA5ABW gaven toch acte de présence. Later voegde PE2LZ zich bij het gezelschap voor het betere advieswerk….. Er werden er dikke vorderingen gemaakt. PA9T had het nodige materiaal ingekocht aan draadijzer, moeren, ringen bouten. PA2RG en PA5ABW werden, met PEKA 18 aanhangertje, op pad gestuurd om metaalmatten, bouwzeil, hout, slijptollen enz. aan te schaffen. Zeer secuur gingen zij aan het werk, wat hen later weer de opmerking opleverde, dat zij wel erg lang onderweg waren geweest….. Ondank is des werelds loon, zullen we maar denken……

  Noeste zwoegers

Zelfs vlak voor zijn pensionering kan PA3GER niet zonder kruiwagen

 Vakkundige betonstaalvlechters zo te zien

 Hmmm, dat kon beter natuurlijk

 Niks meer aan doen…..

PASSEN EN METEN

Wat ’n geëmmer zeg……..

Tot zover onze korte verslaggeving omtrent de antennebouw op PI4UTR, to be continued, wij houden u op de hoogte

 

Bestuur A08

Antennemast bouwen op PI4UTR

Dit bericht is overgenomen van onze nieuwsbrief. Wit u de nieuwsbrief ook ontvangen? Dat kan via deze link!

Antennemast bouwen op PI4UTR

Antennebouw
Zoals bekend mag worden geacht, heeft de gemeente Utrecht ons een zgn. omgevingsvergunning verstrekt voor de bouw van een antennemast. De keuze is gevallen op een Versa Tower BP-60, bestaande uit 2 delen met een maximaal uitschuifbare lengte van 15 meter. Op de mast  zal onze 3 Elements SteppiR worden gemonteerd en een Vertical voor 2 meter en 70 cm. Het bouwen van de mast heeft  nogal wat voeten in aarde, letterlijk, want we moeten ten slotte een stukje de grond in. Voor dit graafwerk hebben wij wat vrijwilligers nodig, dus die roepen wij hierbij op om een handje bij te steken.
Zoals het er nu uitziet, zal op zaterdag 5 augustus as om 10:00 uur een aanvang gemaakt worden. Of er zondag gewerkt wordt hangt van het aantal beschikbare mensen af. Voor het weekend van 12 en 13 augustus geldt het zelfde. Nadere datums moeten nog worden ingevuld.
Het spreekt voor zich, dat we alle hulp kunnen gebruiken, ook vóór en na het graafwerk. Dus OM’s  met expertise op dit gebied, aarzel niet en neem contact met ons op. Elk advies, elke hulp is meegenomen.
Ook zijn wij naarstig op zoek naar de nodige materialen waarmee de klus geklaard moet worden. Te denken valt in dit verband aan spades, scheppen, kruiwagen, betonmolen etc. We hebben al wat spullen, maar nog lang niet genoeg en beter méé verlegen dan óm verlegen is ook hier het devies. Gaarne contact opnemen met onze secretaris: secretaris@pi4utr.nl

Cursus zendamateur van PA3GER weer volgeboekt

De redactie ontving bericht van cursusleider Johan PA3GER dat alle 21 cursusstoelen weer bezet zijn voor de najaarscursus van 2017. De inschrijving is dan ook gesloten.

Voor eventuele volgende cursussen kunt u contact blijven opnemen via onze cursuspagina.

De redactie wenst iedereen een leuke, leerzame en succesvolle cursus toe!

Afdeling Centrum doet mee aan pilot van EMC-EMF Commissie voor training EMC-specialist

Artikel deels overgenomen van de website van de VERON. De EMC-EMF commissie organiseert een training om iedere afdeling in de gelegenheid te stellen een radioamateur uit de afdeling op te laten leiden tot EMC-specialist. Op 24 juni wordt afgetrapt met een try-out om alle puntjes op de i te zetten. VERON Afdeling Centrum doet ook […]

Twee nieuwe bestuursleden én een nieuwe QSL manager voor onze afdeling!

Op de laatst gehouden Huishoudelijke Vergadering van VERON Centrum van 31 januari jl., gaf QSL-manager én tevens bestuurslid Gerrit ten Napel/PE1GJ te kennen te willen stoppen met beide activiteiten. Jarenlang heeft Gerrit met verve beide functies vervuld en het bestuur is hem dan ook dankbaar voor zijn inzet over de afgelopen jaren. Een oproep werd gedaan tijdens de vergadering, welke oproep later via de Nieuwsbriefronde werd herhaald én…………..met succes!! De heren Richard Jannes/PD3RFR en Gert-Jan Kuppens/PD0GJK meldden zich voor de functie bestuurslid-algemeen en Koos van den Hout/PE4KH gaf aan ‘in’ te zijn voor de functie van QSL-manager.

Gerrit en Koos lieten er geen gras over groeien en gingen onmiddellijk aan de slag met het inwerken en de overdracht van de werkzaamheden. Koos is inmiddels formeel aangemeld bij het DQB en heeft zijn eerste schreden al gezet en voerde geheel zelfstandig op de eerste dinsdag van april zijn nieuwe taken uit.

Richard en Gert-Jan gaan een soort combi-functie aan. Wat van hen verwacht wordt, werd in een gesprekje met beide heren uiteen gezet, waarna tot een akkoord werd gekomen. Het bestuur prijst zich zeer gelukkig met de versterking en wenst de heren succes met de uitoefening van hun taken.

We willen de mannen graag aan u voorstellen, voor zover dat nodig is, en we beginnen met Richard/PD3RFR, ook wel bekend onder ‘Rundfunk Richard’, dit laatste mede gelet op zijn activiteiten bij RTV Stichtse Vecht.

Voorstelrondje Richard PD3RFR

Wie ben ik?

Ik ben Richard Jannes, geboren in 1974 en getogen in Alkmaar. Sinds 2003 ben ik met mijn vrouw woonachtig in Maarssenbroek en ben vader van een zoon (11) en dochter (8).

In het dagelijks leven krijg ik betaald om als werkvoorbereider te functioneren bij een van de grote Nederlandse spooraannemers en draag zorg voor een goede uitvoering bij wijzigingen en vernieuwingen in de telecomsystemen binnen de spoorwereld. Dat varieert van een telefoonaansluiting tot verbindingen voor complexe treinbeveiligingen. Daarnaast ben ik storingsdienstcoördinator (o.a. bij escalaties) voor onze 24*7 storingsdienst welke naast de spoorwereld ook voor veel andere opdrachtgevers inzetbaar is. Naast deze functies maak ik ook al ruim 15 jaar deel uit van de medezeggenschaporganen bij deze en voorgaande werkgevers in de functies van lid tot voorzitter.

Sinds eind jaren 80 en in de jaren 90 ben ik zeer actief geweest op de 11-meter. Zowel lokale QSO’s als DX was mijn ding. Daar ben ik ook met de digitale modes begonnen in de vorm van packetradio.

Daarnaast ben ik in die jaren op 3 meter actief geweest als piraat (als muziekstation, maar ook met DX) en heb deze hobby doorgezet naar het legale pad door bij diverse commerciële en lokale radiostations mijn ding te doen. Op dit moment ben ik ‘eindbaas radio’ bij RTV Stichtse Vecht en help ik daarnaast de technische staf waar ik kan.

Na de jaren van illegaliteit heb ik mezelf aangemeld voor een cursus van ons aller Johan PA3GER. Ik slaagde in maart 2013 voor het Novice examen en besloot mijzelf aan te sluiten bij de VERON, afdeling A08 Centrum. De keuze van mijn roepletters was eenvoudig. PD wordt toegewezen vanuit het Ministerie, de 3 voor 3 meter waar mijn hobby ooit startte en RFR staat voor RundFunk Richard, een pseudoniem waar veel mensen mij in kennen vanuit het verleden.

Op gebied van amateurradio ben ik binnen de grenzen van Novice actief met allerlei experimenten. Zowel in phone (DX) als in een breed spectrum van digitale modes zoals CW, ROS, PSK, RTTY, SSTV, JT65, PACKET, APRS en WSPR. Daarnaast vind ik het leuk om met de RaspberryPI en Arduino te stoeien.

Een andere hobby van mij is het maken van websites. De bekendste website binnen de amateurwereld die ik heb gemaakt is die van mijzelf HI. Vanuit het hele land krijg ik regelmatig mailtjes van mensen die via zoekmachines op mijn website (www.pd3rfr.nl) zijn uitgekomen voor informatie over het een of ander.

Wel dit was ‘in het kort’ wel zo’n beetje een samenvatting over mijn persoon. Hopelijk kan ik in de functie van algemeen bestuurslid binnen VERON afdeling Centrum voor jullie ook wat betekenen.

73 Richard PD3RFR

Tot zover de woorden van Richard.

Voorstelrondje Koos PE4KH

Koos / PE4KH

Koos PE4KH is sinds 2013 actief als zendamateur. Vanuit een technische interesse hoe zaken werken ontstond een interesse in zendamateurisme als hobby. Naast een interesse in de mogelijkheden die de diverse amateur satellieten bieden is Koos vooral actief in digitale modes op de HF banden en doet hij met enige regelmaat mee met digimode contests.

Koos is werkzaam als specialist informatiebeveiliging bij de Universiteit Utrecht waar hij eerder actief was in Unix systeembeheer. Koos is getrouwd en heeft een zoon van zes jaar.

Voorstelrondje Gert-Jan PD0GJK

 

Even voorstellen.
Beste YL’s en OM’s
De call is PD0GJK, de naam is Gert-Jan. De naam heb ik sinds November 1969 de call sinds november 2015. De interesse in de hobby heb ik sinds mijn vader in 1980 een HyCom CB 2000 kocht, 22 kanaaltjes en 0,5 watt. Ik vond het geweldig, je kon opeens zomaar met andere mensen praten met rare namen zoals Tokio Roos of trucker Tinus of Lady Tinkerbell. Leuke dingen doen met mijn oom en tante zoals vossenjagen in hun blauwe mini cooper. Het was een heerlijke tijd. Een paar jaar verder werd er een President Lincoln aangeschaft van de zuur verdiende krantenwijk centen, er ging werkelijk een hele nieuwe wereld open. Vanaf dat moment was kompleet verkocht aan de DX. Inmiddels was de call sign 2 WO 1518 wat later 19 WO 1518 werd en de Radio een KENWOOD TS-140.

Jaren later .. huisje .. boompje .. kindjes ( wij hebben 2 prachtige dochters 1 van 10 en van 13) bleef het bloed toch een beetje jeuken en vond ik de ergens na een verhuizing mijn TS-140 weer terug in een doos waar ook een voeding en een zelfbouw draadje voor 11mtr in zaten. Ik kon niet wachten om het spul weer aan te steken… en BHAMM.. Meteen op de 555 mijn eerste verbinding gemaakt na 20 jaar ofzo. Dus via mijn maatje Karel (PA1RLM) op de cursus bij Johan PA3GER gekomen in augustus 2015 en in november van dat zelfde jaar had ik de N op zak en ben ik nu bezig voor de F.

Ik geniet bijna elke dag van onze hobby en leer elke dag nieuwe dingen, ik vermaak me met raspberry Pi projectjes of gewoon een praatje maken op 145.325 MHz of op een van de repeaters. Digi mode op HF mag ik ook graag doen PSK31 of RTTY en deze week de eerst voorzichtige stapjes gezet met JT65 en wspr maar mijn hart ligt toch wel bij de HF banden. DX-en in SSB is wat het liefst doe en daar horen natuurlijk ook de contesten bij maar het jaarlijkse hoogtepunt is toch wel de JOTA.
73 and hope to meet you all further down the log !!
De PD0GJK

m vr gr/73

De secretaris