Wisseling van de wacht

Op de laatst gehouden Afdelingsvergadering (13 februari jl.) stond als vast agendapunt de samenstelling van het bestuur vermeld. Zoals te doen gebruikelijk wordt onder dat agendapunt aangegeven, wie van de bestuursleden aftredend is en zo ja, of dat bestuurslid zich dan ook herkiesbaar stelt. Deze keer was de beurt aan onze secretaris, Ab Woutersen/PA5ABW, die na 4 jaar de tijd rijp achtte om opgevolgd te worden door iemand uit de jongere garde. Tot aan de vergadering had zich niemand gemeld en Ab gaf al aan ‘geen dingen uit handen’ te laten vallen. Een gevaarlijke opmerking, want dan weet je meestal wel wat het gevolg is……..

Maarrr, wie schetst onze verbazing, toen bestuurslid algemeen, Richard Jannes/PD3RFR aangaf wel ‘in’ te zijn voor die functie.

Met algemene stemming en een wel gemeend applaus ging de vergadering akkoord met deze bestuurswisseling. Tot op heden is niet geheel duidelijk, of de vergadering ingenomen was met de nieuwe secretaris of vooral blij was van de oude af te zijn 😉

Ab gaf aan, nog wel beschikbaar te willen blijven als lid van de horecacommissie van PEKA 18 (en dien ten gevolge als een soort liason te blijven functioneren tussen A08 en PEKA 18) en de redactiecommissie. Over de vraag of hij dit binnen óf buiten het bestuur zal gaan doen, zal nader worden beslist door het bestuur. Van de kant van de vergadering bestond hiertegen geen bezwaar.

Vrijdag 30 maart hebben Richard en Ab de overdracht handjes en voetjes gegeven en inmiddels is de overdracht ook formeel gemeld aan het HB van VERON.

Langs deze weg wordt Ab bedankt voor zijn inspanningen over de afgelopen vier jaar en wensen wij Richard succes in zijn nieuwe functie.

Het bestuur