Verslag Huishoudelijke Vergadering VERON Centrum 31 januari 2017

Huishoudelijke vergadering?  Je zult je misschien afvragen wat dát nu weer is, maar dat laat zich verklaren. Tot voor kort spraken wij altijd van Algemene Ledenvergadering (ALV) echter ons is, bij nadere bestudering van de VERON statuten, gebleken dat de feitelijke term ‘Huishoudelijke vergadering’ is en het lijkt ons beter om ons in het vervolg maar aan deze formele aanduiding te houden.

De vergadering werd door 22 leden bezocht, wat een gemiddelde opkomst genoemd mag worden in vergelijk met voorgaande jaren.

Hieronder volgt een résumé van de voornaamste zaken die aan de orde zijn gekomen:

 • Voorzitter Michael Cornet/PA4MIC memoreerde de verhuizing van Fort de Gagel naar de huidige locatie. Het is niet allemaal zonder slag of stoot verlopen, we zijn er nog niet, maar veel werk is verricht. Hij dankte de leden die actief een hand uit de mouwen hadden gestoken bij de verhuizing;
 • Gemeente Utrecht heeft onze vergunningsaanvraag om een antennemast op te zetten, ontvankelijk verklaard. De op grond van de Algemene Wet bestuursrecht te nemen beslissing valt medio maart 2017;
 • Thom van der Klis/PA9T stelde voor om studenten/scholieren van de Universiteit, Hogescholen, HBO, MBO, ROC etc. bekend te maken met het fenomeen radiozendamateur en hen de cursus opleidend voor het N- en zelfs het F- certificaat gratis aan te bieden. Na stemming wordt besloten dit voorstel aan te nemen, onder voorwaarde dat eerst opleider Johan de Rijk/PA3GER geraadpleegd wordt. Gaat Johan akkoord dan gaat het gelden voor de komende opleidingsperiode (start waarschijnlijk eind augustus as.), waarna een evaluatie plaats moet vinden. We moeten niet aan ons eigen succes ten grond gaan natuurlijk, maar naar verwachting zal het zo’n vaart niet lopen;
 • Michael Cornet/PA4MIC, Jeroen Snijders/PA1JRN en Thom van der Klis/PA9T stellen voor om ten behoeve van zelfbouw en onderhoud, de nodige meet- en soldeerapparatuur aan te schaffen alsmede een Spectrum Analyzer (gedachten gaan uit naar de RIGOL DSA815-TG) en wat klein gereedschap. Penningmeester Paul van der Wurff/PE2LZ geeft aan dat er voldoende financiële middelen voorhanden zijn. Na stemming en uitgebreide discussie over de voors en tegens, gaat de vergadering akkoord met deze investering;
 • Peter de Graaf/PJ4NX plaatste een voorstel bestemd voor de bijeenkomst van de Verenigingsraad (VR) van VERON HB op de agenda. Voorstel behelsde een termijn te stellen aan de periode waarbinnen bestuurders van VERON HB als zodanig mogen blijven functioneren. Zijn voorstel was om een termijn van 4 jaar op te nemen in de Statuten van de VERON met een maximale (eenmalige) verlenging van 4 jaar. Na hoofdelijke stemming en uitgebreide discussie, werd het voorstel met 4 stemmen vóór, één onthouding en 17 stemmen tegen, verworpen. Het voorstel zal derhalve niet door VERON 08 ingebracht worden op de komende VR van de VERON;
 • De kascontrolecommissie bestaande uit Will Janssen/PA3GQY en Richard Jannes/PD3RFR, verleende penningmeester Paul v.d. Wurff/PE2LZ décharge waarmee het financiële jaarverslag werd goedgekeurd;
 • Bestuursverkiezing:
  Voorzitter: Michael/PA4MIC, aftredend herkiesbaar
  Secretaris: Ab/PA5ABW, niet aftredend
  Penningmeester: Paul/PE2LZ, niet aftredend
  Bestuurslid: Ruud/NL13562, aftredend, herkiesbaar
  Bestuurslid: Gerrit/PE1GJ, aftredend, niet  herkiesbaar.
 • De herkiesbare bestuursleden Michael Cornet/PA4MIC en Ruud de Vos/NL13562 werden met algemene stemmen opnieuw verkozen. Algemeen lid Gerrit ten Napel/PE1GJ gaf aan zijn QSL-management niet buiten het bestuur om te willen continueren.
  Dientengevolge is er een vacature ontstaan voor de positie van een bestuurslid algemeen binnen het bestuur én de QSL-manager. Beide functies mogen gecombineerd worden. De leden van de afdeling zullen binnenkort via een nieuwsbrief worden gevraagd om deze vacature(s) in te vullen.

vy 73 namens het bestuur

secretaris, Ab Woutersen/PA5ABW

Geslaagd bij de cursus van Johan PA3GER!

We zijn zo langzamerhand toe aan een update van de resultaten behaald door de cursisten van onze onvermoeibare cursusleider Johan de Rijk/PA3GER. Maar liefst 20 gegadigden meldden zich afgelopen augustus bij Johan, waarvan tijdens de cursus 5 OM’s zich afmelden om uiteenlopende redenen, zoals onregelmatige diensten, werk aan de andere kant van de Oceaan, druk met andere werkzaamheden, privéomstandigheden etc. etc.

Zijn er ook successen te melden?  Nou dát dachten wij wel ja! Voor het afgelopen november examen wisten 3 kandidaten te slagen voor het N- examen, t.w.: Will/PD3WS en Ko/PD0ZEE. De derde OM wil om hem moverende redenen liever niet met naam en toenaam vermeld worden, hetgeen wij uiteraard respecteren. Martijn/PA3MS slaagde in november voor de F-licentie.

In januari namen weer enkele OM’s deel aan de examens waarbij Ewoud/PD7EWD en Erik/PD0RDG slaagden voor N! Jeroen/PA1JRN en Hanz/PA3ZZ wisten de grote jachtakte binnen te halen.

Mannen, namens het bestuur allen van harte geluk gewenst met de behaalde resultaten en vele plezier met de hobby, gd dx!!

De cursus telt op dit moment nog 10 cursisten, waarvan er 6 komend voorjaar opgaan voor F en 4 voor N. Succes gewenst!!!!

Uitnodiging: antennes bouwen en restaureren op 11 en 12 februari vanaf 9:00 uur

Afgelopen woensdag 18 januari is een deel van het PA0AA contestteam samengekomen om te brainstormen over de antennesituatie op onze locatie. Na de flinke herfststorm van 20 november zijn de 80-meter dipool en de FD-4 multiband draadantenne letterlijk uit elkaar getrokken. Dit willen we herstellen. Iedereen is welkom om te komen kijken, of helpen!

Van de contestgroep waren Paul PE2LZ, Thom PA9T, Roel PA2RG, Will PA3GQY, Ab PA5ABW en Gerrit PE1GJ aanwezig. Na wat discussie over de op te bouwen antennes voor de PACC, beschikbare mensen en de huidige beschikbare antennes hebben we eigenlijk moeten concluderen dat meedoen aan de PACC-contest zoals we gewend waren op het Fort, nog niet mogelijk is.

Daarom hebben we gekozen voor een iets andere aanpak: op zaterdag 11 februari vanaf 9:00 uur, zaterdagnacht en zondag 12 februari zullen we:

 1. een hoogwerker huren om de voedingspunten van de antennes te bereiken
 2. de FD-4 herstellen
 3. de 80-meter dipool herstellen
 4. extra voedingspunten ophangen in diverse hoge bomen voor extra antennes
 5. de FB-33 beam opbouwen en op de JOTA-methode tegen de boomstomp aan hijsen
 6. de PWK 40 meter rotary dipool plaatsen
 7. veel plezier maken, Chinees eten, antennes bouwen en lekker meedoen met de PACC-contest

Het herstellen van de FD-4 en 80-meter dipool gaan we doen met karabijnhaken, waarbij we zorgen dat de voedingspunten en dipool uiteindes hijsbaar zijn, en dus naar beneden kunnen voor onderhoud of inspectie.

De voedingspunten en eindpunten van de dipolen worden hijsbaar gemaakt met behulp van karabijnhaken.

De FD-4 en de 80-meter dipool worden opgehangen met een karabijnhaakconstructie. Hierbij wordt met een ruime lus een stevige karabijnhaak aan een horizontale tak gehangen, waarbij de karabijnhaak in feite als een hijspunt fungeert. De baluns worden via dit hijspunt opgetakeld. Aan de dipooleindes komt een touw te zitten, waar aan het einde een gewicht bungelt. Hierdoor zit de dipool strak, maar zit er ook bewegingsruimte in om de beweging van de bomen op te vangen.

Via de karabijnhaken kan de gehele dipool omhoog worden getakeld, of naar beneden worden gehaald. Gewichten aan de eindes houden de dipoolhelften strak, maar geven ook rek voor de beweging van de bomen.

Close-up van de hijsconstructie. Zowel de baluns als de dipooleindes worden op deze manier hijsbaar gemaakt.

Hulp is welkom, dus hopelijk tot dan!

Gezellige nieuwjaarsbijeenkomst VERON 08

Zondag 8 januari jl. vond, voor het eerst op de nieuwe locatie, de traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst plaats van VERON Centrum. De deur ging om 14:00 CET open en vanaf die tijd druppelden de OM’s binnen en een enkele YL, al dan niet vergezeld van XYL’s partners en kinderen. Geen precieze telling bijgehouden, maar wij schatten het aantal op tussen de 25 en 30. Een uitermate geanimeerde middag werd het, waarbij onder het genot van een drankje en een eenvoudig hapje, de beste wensen werden uitgewisseld en nieuwtjes natuurlijk, veelal de hobby betreffende.

Rond de klok van 17:00 uur vertrokken de laatsten en kon de crew een aanvang maken met het kuisen van de bar en het gebruikte zo geheten Troeplokaal.

Beste mensen, dank voor jullie komst en de meegebrachte gezelligheid en…….maak er wat van dit jaar.
Bestuur VERON Centrum

 

Algemene Ledenvergadering dinsdag 31 januari 2017

Dinsdag 31 januari as. vindt de jaarlijkse ALV van VERON afd. Centrum plaats.

QTH is ons clubgebouw aan de Daalseweg 148, 3555 SW te Utrecht (Zuilen), aanvang 20:00 uur.

Hieronder de voorlopige agenda:

 

AGENDA Algemene Leden Vergadering

VERON – CENTRUM

Dinsdag  31 januari 2017

Aanvang: 20:00 uur

 

 1. Opening voorzitter
 2. Ingekomen stukken
 3. Vaststellen Agenda
 4. Door leden op de agenda te plaatsen onderwerpen
 5. Wel en wee van de voorzitter
 6. Notulen ALV 2016
 7. Jaarverslag secretaris 2016
 8. Financieel overzicht 2016/begroting 2017
 9. Verslag kascontrolecommissie
 10. Verkiezing bestuursleden
 11. Afgevaardigden VR
 12. Stemming aangedragen voorstellen
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

Ad 4:

 • Thom van der Klis/PA9T: voorstel om scholieren en studenten gratis de N- en/of F-cursus aan te bieden. Wordt door Thom nader toegelicht.
 • Peter de Graaf/PJ4NX: voorstel in te dienen bij de komende VR van de VERON: beperken zittingsduur bestuursleden HB
 • Michael Cornet/PA4MIC + Jeroen Snijders/PD0JRN + Thom van der Klis/PA9T: voorstel voor de aanschaf van meet- en soldeerapparatuur voor de shack:
  • Aoyue 968a  hete lucht soldeerstation en een soldeerstation met rookafzuiging
  • Rigol DSA815-TG spectrum analyzer 9 kHz – 1.5 GHz met SWR-bridge
  • Klein gereedschap

Ad 10:

 • Voorzitter: Michael/PA4MIC, aftredend herkiesbaar
 • Secretaris: Ab/PA5ABW, niet aftredend
 • Penningmeester: Paul/PE2LZ, niet aftredend
 • Bestuurslid: Ruud/NL13562, aftredend, herkiesbaar (?)
 • Bestuurslid: Gerrit/PE1GJ, aftredend, niet  herkiesbaar

Mocht u punten in te brengen hebben, aarzel niet en meld dat bij onze secretaris: secretaris apenstaart pi4utr punt nl (apenstaartje en punt vervangen voor de respectievelijke leestekens) of gebruik onze contactpagina

 

 

Nieuwjaarsreceptie zondag 8 januari 2017

Op zondag 8 januari zal de traditionele Nieuwjaarsreceptie plaatsvinden. Een uitgelezen kans om langs te komen als u nog niet in de gelegenheid bent geweest om onze nieuwe locatie te zien, of als u al een tijdje niet in de gelegenheid bent geweest om langs te komen!

Om 14 uur gaan de deuren open van ons clubhuis aan de Daalsweg 148 in Utrecht. Het is niet nodig om u van te voren aan te melden, dus kom gewoon gezellig langs! (X)YL en kinderen zijn uiteraard ook van harte welkom!

Tot die tijd wensen het bestuur en de gehele redactie u

Fijne Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar!

Verkoping VERON 08 groot succes

Vrijdag 16 december jl. was het weer zover: De jaarlijkse verkoping van ‘surplus’ materiaal door VERON Centrum. Ditmaal niet in de bomvrije ruimte op het ooit zo vertrouwde fort, maar in het ‘Troeplokaal’ van scoutinggroep PEKA 18. Voor de goede orde: de naam Troeplokaal bestaat al sinds jaar en dag en heeft niets van doen met het radiomateriaal dat deze avond in de aanbieding was.

Vooraf voorzagen de organisatoren zich nog wel even van een snelle hap

Menig OM had het nodige spul ten verkoop meegenomen, al dan niet geënthousiasmeerd door de xyl, om  vervolgens dan weer met ‘nieuw oud materiaal’ huiswaarts te keren.

De veilingattributen

Zeker 35 radiomannen hadden de weg naar de Daalseweg 148 weten te vinden en zorgden voor een ontspannen en vrolijke sfeer, waarbij kwinkslagen en gemeenplaatsen elkaar in hoog tempo afwisselden. En verkocht werd er, niet in de laatste plaats door de wijze waarop hoofd verkoop Johan de Rijk/PA3GER en zijn assistent Gerrit ten Napel/PE1GJ de zaken aan de man brachten. Geldloper Alphons(o) Lamers/PE2KIM alsmede de administrateurs Roel/PA2RG en Will Janssen/PA3GQY waren in ieder geval dik tevreden met het resultaat dat zij uit brachten aan onze voorzitter Michael Cornet/PA4MIC. Vooral op de prachtige 2 meter en 70 centimeter dualbanders met bijbehorend antennemateriaal, afkomstig uit de erfenis van de Silent Key Gijs Heijnekamp/PA0HGU, werd gretig geboden.

Het publiek

Kortom: een geslaagde avond. Alle medewerkers aan de verkoping, de barman en niet in de laatste plaats alle bezoekers, hartelijk dank, voor herhaling vatbaar!!!

 

Hans Vossen/PB1H zond ons nog een serie door hem geschoten plaatjes, onder de veel zeggende titel: ‘Starring PA3GER’………….

Wilt u onze veilingmeesters aan het werk zien? Dat kan:

EURAO PSK-Party Autumn 2016

 

 

 

OM Will Janssen/PA3GQY, een enthousiast Digimode operator, maakte ons attent op de door de European Radio Amateurs Organization te houden Autumn PSK 31 Party 2016.

Met de lezing van Johan/PA3GER van afgelopen november nog in gedachten, is dit wellicht de moeite waard om eens nader te bestuderen en (nog leuker natuurlijk) om gewoon eens mee te doen.

 

Meer info?  Klik dan op deze hyperlink: http://www.eurao.org/en/node/862

Veel plezier!!!

 

73

 

Jaarlijkse verkoping 16 december 2016

Stormschade op PI4UTR

img-20161120-wa0000a

De restanten van de kapotte 80 meter dipool. Ook de FD-4 moest eraan geloven en is kapot.

Zondag 20 november jl. raasde er een echte ouderwetse novemberstorm over ons land en die deed ook de locatie van PI4UTR aan, met alle gevolgen van dien. Zo rond de klok van 14:00 CET kreeg uw secretaris een spoed Whatsapp van PEKA 18 gebouwbeheerder Frank van der Sleen, voorzien van het fotootje hierboven. OK, je moet er ff op studeren, maar dan zie je duidelijk een draad op het dek liggen……… Die draad, van het onverwoestbaar geachte defensiemateriaal WD1TT vervaardigd, behoorde tot de o zo zorgvuldig afgemeten en dito geknipte 80 meter dipool, waarmee al menig QSO werd gemaakt in de afgelopen periode.

De dinsdagavond daarop werd geconstateerd, dat het helaas niet bij deze schade gebleven is. Ook de Fritzel FD-4 had schade opgelopen. De ICOM IC-7400 bleek plots alleen nog maar op de 160 meter resonant, op alle andere banden kon weliswaar worden afgestemd, maar alleen met met behulp van de interne antennetuner van de ICOM. ‘Something rotten in the Straight of Denmark’ dus en enkele leden begaven zich, voorzien van zaklampen, naar buiten. Na enig tasten in het duister, bleek een van de gespannen draden vanaf de balun geknapt te zijn. Dat verklaarde veel, ook waarom nu ineens alleen nog maar met behulp van de antenntuner afgestemd kon worden.

Vrijdag 25 november begaven bestuursleden Gerrit PE1GJ en Ab PA5ABW zich bij daglicht naar PI4UTR in de vage hoop iets uit te kunnen richten. Die hoop werd al snel de bodem ingeslagen want alras bleek, dat de ophanging van de baluns van beide antennes alleen maar veilig met een hoogwerker te bereiken zijn. Een zoektocht op internet en een bezoek aan twee verhuurbedrijven leerde hen al snel, dat de huur van een hoogwerker in de papieren gaat lopen. Penningmeester Paul PE2LZ houdt vooralsnog de hand (nog even) op de knip. Frank gaat op zoek binnen zijn netwerk naar een ietwat penningmeester vriendelijker oplossing. De enkele maanden terug gebruikte historische brandweer ladderwagen, is helaas niet meer ter beschikking. Weet u een oplossing voor ons?? De baluns hangen op een hoogte van plm. 18 meter……………

Wij houden ons aanbevolen!

wind-20-november-2016