Gagelnieuws april 1976 voorkant

Gagelnieuws van April 1976

Uit de archieven van Remy Denker/PA0AGF hebben we een aantal oude edities van Gagelnieuws ontvangen. Om een beeld te geven van de lange geschiedenis van onze club gaan we in de komende tijd edities inscannen en publiceren. In april 1976 publiceerde de afdeling Centrum het Gagelnieuws samen met de afdeling Amersfoort, vandaar dat het Gagelnieuws aangekondigd wordt als van beide afdelingen.

Voorkant

Gagelnieuws april 1976 voorkant

Binnenkant omslag

Pagina 1

Gagelnieuws april 1976 tekst pagina 1

GAGELNIEUWS

Officieel mededelingenblad van de afdelingen Amersfoort en Centrum
Verschijnt 10 x per jaar Oplage 450 stuks
4e jaargang nummer 4

++ APRIL 1976 ++

Staande Golven

Schreef ik vorige maand dat ik erg gelukkig was met het initiatief
van om Joop oWC, toen ik de dinsdagavond daar het effect mocht bewon-
deren van een paar uren hard zwoegen door de schoonmaakploeg van 3
april kende mijn enthousiasme geen grenzen ;

Dat een paar man in betrekkelijk korte tijd zoveel werk kunnen ver-
zetten had ik niet voor mogelijk gehouden .
Er blijkt maar weer eens uit dat een klus waarje als enkeling tegen
op ziet, met zo'n man of vier gedaan is voor je er erg in hebt.
Schreef Joop dat ik er wat zorgelijk uitzag, dat is een soort van
vaderlijke benadering die je ook met een korreltje zout moet nemen,
nu is wat dat betreft alle leed weer geleden en durf ik weer te vra-
gen om medewerking bij het volgende project,
In de shack ligt een hele stapel wit geplastificeerd spaanplaat waar
we een betere bar van kunnen maken. Het ontbreekt ons echter aan mea-
sen die beroepshalve gewend zijn hamer en zaag te hanteren, of dat
als tweede hobby graag en goed doen,
Diezelfde mensen hebben we ook weer nodig om een houten tussenwand te
maken ín de shack ook daarvoor is waarschijnlijk binnen de kortste
keren materiaal aanwezig, Als de kranten eruit zijn, hebben we daar
toch een zeer bruikbare ruimte om bijvoorbeeld mee te doen aan con-
testen în clubverband, Er heeft zich al iemand beschikbaar gesteld
om een en ander te organiseren. Het wachten ís nu op aanmeldingen
van lieden die serieus mee willen doen aan een Utrechtse
contestgroep. Er is weer wat geld beschikbaar en serieuze plannen
om b.v. het antennepark te vervolmaken kunnen besproken worden met
het bestuur.

Pagina 2

Gagelnieuws april 1976 tekst pagina 2

Ook zoeken we contact met een of meer mensen die de schoorstenen op
het fort kunnen restaureren, dat is metselwerk, de lieve jeugd gooît
die dingen namenlijk regelmatig vol met allerlei troep en je bent
dan weer uren bezig met het leeghalen of leegstoken van de kanalen.
U ziet, wat een actief groepje mensen losmaakt bij Uw voorzitter
ik hoop dat het op U net zo inspirerend werkt !

Jaap oJSU

Verenigingsraadvergadering :1976
Nadat we op de vorige afdelingsbijeenkomst, gelukkig met een
" volle bak " , de voorstellen voor de VR hadden besproken en
indien nodig van commentaar voorzien,gingen Uw afgevaardigden
zaterdag 10 april naar Hilversum om de VR bij te wonen.
We, dat waren Jan, PAoUBF, Michiel PAoMMV en ondergetekende
hebben daar mogen constateren dat Uw mening over de voorstellen
door alle afdelingen vrijwel gevolgd is, hetgeen er op duidt
er gesproken kan worden van een landelijke VERON-mentaliteit,

Ongeveer een half uur later dan aangekondigd opende de landelijk
voorzitter Peter Maartense PAoMS de vergadering, waarbij hij
er op aandrong de discussies op vriendschappelijke toon te
voeren en de echte amateurgeest te laten spreken. Even kreeg ik
het idee dat het HR zich op die wijze probeerde in te dekken
tegen fanatieke beschuldigingen of iets dergelijks, maar daar
is later op de dag niets van gebleken. Na de opening volgde de
gebruikelijke agendavaststelling en de behandeling van de inge-
komen stukken met er op volgend de behandeling van de schorsing
uitgesproken door het HB tegenover een lid van de afdeling Zwolle.
De man ín kwestie kreeg de gelegenheid om zijn verweer voor te 3
lezen en vond ook in de afdelingsdfgevaardigden steun tegen zijn
schorsing over het algemeen was de stemming ín de zaal zodanig
dat men het HB ( en daar zit nog wel een jurist in ) tamelijk -
zwak vond staan. De. stemming later viel dan ook uit in het voor-
deel van de geschorste die krachten dus nu als Veronlid kan blij-
ven wijden aan de afdeling Zwolle.
Alle, door de afdeling Groningen ingediende voorstellen, die er
tussen haakjes wel toe geleid zouden hebben dat de VERON haar ei-
gen gezicht kwijt zou raken en bijna gelijk zou worden aan de
VRZA werden met zeer grote meerderheid verworpen door de VR, iets
wat voor mij persoonlijk een hele opluchting was.

vervolg op pagina 8

Pagina 3

Gagelnieuws april 1976 inhoud pagina 3

AFDELING AMERSFOORT BESTUURSMEDEDELINGEN

Op de afgelopen bijeenkomst op 19 maart werd,zoals aangekondigd
gesproken over de Verenigingsraed Vergadering op 10 april.
Het probleem over het stemrecht werd nogmaals doorgesproken,even-
als de contributieverhoging voor 1977.Aan de verdere punten konden
wij ons geen buil vallen.Aangezien zich niemand heeft gemeld om
mee te gaan naar de VR is besloten dat OM Jan Over;PEoJHO,verge-
zeld door OM Rob Kelder,PAoKEL als afgevaardigden van onze afdeling
naar Hilversum zouden gaan.Ongetwijfeld kunnen we op 16 april een
kort verslag verwachten.
Verder werd er nog gesproken over de "administratieve" kant van het
werken in contesten.Er werd nogmaals benadrukt,dat,indien u nummers
weggeeft aan een tegenstation,u ook moreel verplicht bent een con-
test log op te sturen naar de contest-manager.U dupeert anders uw
tegenstation,aangezien hij dan zijn geclaimde punten niet gehono-
reerd krijgt ,en bovendien kost het hem tijd.Als u niet van plan
bent een log in te sturen,kom dan ook niet terug op een"CQ=contest"
roepend station!U hoeft niet per sé zelf aan de wedstrijd mee te
doen.liet is ook mogelijk om bijvoorbeeld slechts een uurtje of 7
mee te draaien.U zendt dan wel uw log in,maar dan als "check-log"
Uw tegenstation krijgt dan wel zijn punten.
Ook werd uit de doeken gedaan hoe een QRA-locatorkaart werkt. (Deze
benaming is eigenlijk fout en zou QTH-locatorkaart moeten zijn.)
Vervolgens kwam het. peildoos-projekt aan de orde.Pim,PAoSEC had zijn
zender meegenonen.Helaas bleken slechts vier peildozen aanwezig te
zijn,drie volgens het recept van Fred,en één volgens een of ander
Apeldoorns recept.Helaas bleek dat de drie eerstgenoemde niets ont-
vingen,maar wel min of meer bleken te stralenl!Er wordt thans uitge-
zocht door een geleerde van onze afdeling wat wellicht de principe-
fout van deze ontvanger is,want werken zullen ze!!!!
Overigens werkte de vierde peildoos uitstekend,zodat het niet aan de
zender van Pim verweten ken worden.
Aangezien er op de vraag in het vorige Gagelnieuws betreffende het al
of niet oprichten van een steunpunt van het VERON-verkoopbureau in
Amersfoort geen enkele reactie is binnengekomen,neem ik aan dat er
geen behoefte voor zoiets bestaat en zullen we het maar vergeten.
Zoals eerder gemeld is onze komende bijeenkomst op 16 april.Wij zijn
ons er ven bewust dat dit voor sommige leden een bezwaar is aangezien
dit op Goede Vrijdag valt.De zaal was echter niet op een andere vrij-
dag beschikbaar,zodat we min of meer voor de keus stonden om een keer
over te slaan of de bijeenkonst op de 16e te houden.
Zoals gebruikelijk komen we bijeen in het NKV huis,Lieve Vrouwenstr.
44,hoek Markthalstraat in Amersfoort,Aanvang 20,00u.

Pagina 4

Gagelnieuws april 1976 inhoud pagina 4

Wij hebben voor deze avond ons Hoofdbestuurslid OM Valkhof,
PAoALO bereid gevonden om zijn belevenissen te komen vertellen
over zijn bezoeken aan Amerikaanse en Australische amateurs.
Dit belooft een gezellige avond te worden en we hopen dan ook
op zoveel mogelijk leden!
Wilt u ook alvast reserveren zaterdag 15 mei a.s.!
Op deze dag zal de jaarlijkse landelijke Radio Scouting dag ge-
houden worden, ditmaal in Amersfoort en wel in het wijkgebouw
aan het Lourens Kosterplein.Dit is vooral van belang voor de JO-
TA-enthousiasten.Het zal wel weer rond 10.00uur aanvangen.
Ook komt er een inpraatstation.
Zie ook het verslagje op bladzijde 228/229 van Electron.

73 Hans Moorhoff, PAoHML.

AFDELING CENTRUM BESTUURSMEDEDELINGEN

NOEMT U OOK OP DE BAND UW CALL MET PREFIX!
Het staat in de machtigingsvoorwaarden en voorkomt erg
veel "misverstanden".

Op 26 april a.s.(maandag)worden weer de halfjaarlijkse examens
A,B,C, èn D afgenomen,ditmaal in Utrecht!
Alle candidaten veel success toegewenst!

Pagina 5

Gagelnieuws april 1976 inhoud pagina 5

vervolg BESTUURSMEDEDELINGEN
Afd. Centrum

+ Bijeenkonst + Op vrijdag 23 april a.s.de gebruikelijke maande-
lijkse bijeenkomst in "Fort de Gagel' aan de Gageldijk die u langs
de noordelijke stadsgrens van Utrecht kunt vinden.
Ditmaal weer een lezing en wel over het "Goudsche Projekt",
Het betreft hier een "fazelus FM twee meter transceiver'"!
Twee initiatiefnemers van dit succesvolle project,de OM's Faber
(PAoSKF)en Smallenbroek(PAOSAB) zullen m.b.v demonstratiemeteriaal
een zg. “overhead-projector" àlles over deze eigentijdse trans-
ceiver uit de doeken doen.
Dit is de lezing voor zelfbouwers en nensen die wat meer willen we-
ten over transceivertechniek op twee meter.
Het programma is als volgt: om 20.00u wordt iedereen geacht aanwe-
zig te zijn(!)en dan kan het nodige al dan niet goestrijke vocht
naar binnen gewerkt worden waarna om half negen met de lezing ge-
tart wordt.Waarschijnlijk zal de "VR-delegatie" ook wel een kort
verslag van de op 10 april jl. gehouden VR uitbrengen,neer hierover
vindt u overigens ook elders in dit nummer.
Nogmaals: zorgt u om 20,00u aanwezig te zijn:laatkoners zijn bij
zonder hinderlijk voor de spreker en zijn gehoor;hoe welkom de be-
treffende persoon ook kan zijn.
+Peildozen+  Op dinsdag 27 april a.s.zal er in't Fort gelegenheid
worden geboden om de peildozen,met of zonder problenen,optimaal af
te regelen,respectievelijk het een en ander tc corrigeren.
U wordt verzocht de -zover als mogelijk- afgebouwde peildozen mede
te nemen.
M.b.v. daarvoor benodigde apparatuur zal uw doos dan worden afge-
regeld onder supervisie van de OM's Mulder (PAoSLu) en v.d.Pol
(PAoRPL),zodat u op koninginnedag (zie onder) als eerste de "Oranje-
bitter" zult bereiken!

+ GROOTSE VOSSEJACHT ! + Op vrijdeg 30 april a.s. (koninginnedag)
= = = = = = = = = = = =  start om 1400u een door onze afdeling ge-
organisecrde vossejacht.Gestart zal worden op het braakliggende ter-
rein dat u vindt door onder het viaduct aan het verlengde van de 't
Goylaan (Hooggraven) door te rijden.Dit viaduct biedt de mogelijkheid
rechtsaf te gaan voor Houten/Arnhen en er onderdoor linksaf voor
Berekuil/stadion.U negeert deze mogelijkheden en rijdt onder het vi-
aduct rechtdoor het braakliggende terrein op.De automobielen kunnen
aldaar geparkeerd worden.Kijkt u wel uit (!)bij het inrijden van het
betreffende pad voor het overige verkeer!
LAAT DE ORANJEBITTER NIET "WARM WORDEN ! ZEGT HET VOORT !

Pagina 6

Gagelnieuws april 1976 inhoud pagina 6

Nu ook alvast uw aandacht voor de op 20 mei a.s.(attentie:rdit
is een donderdag!)te organiseren BINGO = AVOND!
We mogen weer gebruik maken van de gastvrijheid van de "Ko-
ningin Emma groep":gehuisvest aan de Crenerstraat 245 te Utrecht,
Wanneer een en ander weer zo'n succes wordt als vorig jaar,en
waarom zou het dat niet zijn,dan is het beslist de moeite waard
om met XYL/YL op deze avond met het nodige kleingeld aanwezig
te zijn.
I.v.m.het opruimen e.d. werd door de padvinders wel verzocht om
de laatste ronden rond 23.00u te draaien zodat iedereen om +-
half twaalf huiswaarts gaat.Me dunkt dat er in ruim drie uur
wat prijzen gewonnen kunnen worden!

73 Rien Bakker,PaoRBA

TECHNIEK ROND DE
VOSSEJACHTZENDER
of: waar jaagt u nu eigenlijk op?

De zender voor de vossejacht is een schakeling bestaande uit een
X-tal oscillator met een BF233,oscillerend op 48 MHz.Van deze
frequentie wordt de 3e harmonische (3x48=144) aangeboden aan
een stuurtransistor,de 2N2219,Daerachter de eindtransistor,een
2N3553 die een AM uitgengsverriogen levert van +-500mmW.

Pagina 7

Gagelnieuws april 1976 inhoud pagina 7

vervolg: DE VOS

De toonmodulator bestaat uir 2 stuks TAA775G,dat is een "Smitt-
trigger" in een 14-pens IC-behuizing.De eerste "Smitt-trigger" wordt
via een RC-netwerk teruggekoppeld en oscilleert op +-80OHz:de
tweede "Smitt-trigger" oscilleert op een lage frequentie nl.0,5
tot 1Hz en deze frequentie schakelt de 800 Hz oscillator aan en
uit.Op deze nenier ontstaat dus een geschakelde toon.

De geschakelde toon wordt vervolgens aangeboden aan de “modulator'
welke zorgt voor een voedingsspanningsvariatie van de stuurtor:
de 2N2219.Omdat de Frequentie bepaald door de X-tal oscillator
constant blijft,maar de sturing voor de eindtransistor varieert;
ontstaat er dus een amplitude gemoduleerd signaal(AM) met een
output van 50OmW in 75 ohm,bij ons een yagi antenne.
SPOETNIK
Er is voorgesteld om ook eens oen spoetnikjacht te houden.
Uiteraard een goed idee:er is alleen één moeilijkheid: de spoet-
nikzendertjes ontbroken nog.
Misschien zijn er onder ons "bouwers" die eventueel ook een
exemplaar in elkaar zouden kunnen zetten.
De onderdelen worden beschikbaar gesteld zodat op deze menier de
afdeling zou beschikken over enkele (permanente) spoetnikzender-
tjes.De bedoelde spoetnik staat beschreven ín "Electron". van Juli
1972,de opzet van dit zendertje is als volgt:
een X-taloscillator op 36 MHz,aangeboden aan een eindtransistor
die als verviervoudiger werkt,dus 4x 36= 144 Mhz.
Geleverde output ( slechts 5mW !) in een dipooltje!
Uiteraard een klein vermogen omdat de afstanden zeer klein zijn
en ook omdat het geheel bestaat uit een (onbemand)kastje met als
voeding een 9volts batterijtje.
Een dubbeltoon-oscillator zorst voor variatie van de voedingsspan-
ning ven de eindtransistor zodat op deze manier een AM-signaal
ontstaat.
Een uitdaging voor de "bouwers" onder ons! We horen het wel he?!?!
Rien, PAoRBÁA

N.a.v. mijn opmerking in het vorige Gagelnieuws weren er wat vra-
gen on voorbeelden van het door CB-ers en politiemensen in Amerika
gebruikte "fone-code systeem on QSO's(gesprekken)zo kort en functi-
oneel mogelijk te houden.Het bekendste is wel het vaak in series op
TV gehoorde "ten-four"dat staat voor O.K.Hier nog wat:10-1 receiving
poorly,10-2 receiving well,10-3 stand-by,10-5 relay message, 10-6
busy at present,10-20 location,10-22 disregard etc.Wat kan een QSO
kort zijn!! Paul...

Pagina 8

Gagelnieuws april 1976 inhoud pagina 8

De statutenwijzigingen die door het HB waren voorgesteld, en waar
onze afdelingsvergadering zich ook positief over had uitgesproken
Kwamen er glansrijk door, behalve kleine wijzigingen in de stelling
van bepaalde artikelen, Het stemrecht blijft ongewijzigd terwijl
HB en, afdelingsbeturen voor 2/3 uit gelicenseerde A,B of C amateurs
behoren te bestaan, Ook het HB voorstel om de contributie weer te
mogen verhogen indien noodzakelijk werd uiteraard aangenomen,
niemand wil uiteindelijk een kleiner Electròn of een vermindering
van de service.
Tussen alle ernstige gesprekken door had Peter ook nog gelegenheid
om te vertellen dat hij weer voor zijj rijbewijs was gezakt zodat
we binnenkort weer een ontwerp van zijn hand tegemoet. zullen kun-
nen zien in Electron, Diverse sprekers vroegen zich af waarom er in
dat verband niet vaker op gewezen wordt dat bepaalde afdelingen
bouwprojecten organiseren die ook voor anderen zeer interessant
kunnen zijn. Het verspreiden van informatie daarover is echter geen
zaak voorhet HB, maar voor de afdelingen zelf, De organisatie
van een bouwpakket dat iedereen kan kopen samen met een fool-
proof beschrijving van bouw en afregelprocedure is een zo tijdroven-
de zaak dat het servicebureau daar niet op grote schaal mee van
start wil gaan. Eventuele afdelingsinitiatieven worden echterop
prijs gesteld.
Enige hilariteit gaf nog de behandeling van het voorstel om de
vergoedingsregel ing voor VR afgevaardigden te wijzigen, Ondanks
het door het HB in de beschrijvingsbrief gestelde dat altijd de
goedkoopste reisgelegenheid voor twee vertegenwoordigers zou worden
vergoed bleek er ín de statuten of het huishoudeiijk reglement
daarover niets te staan, hi .
In de rondvraag kwam nog even de schrorsingsprocedure aan de orde
en ik moet zeggen dat ook ik graag zou zien dat dit soort zaken
sneì en deskundig werden afgehandeld, Een vereniging die naar de
zesduizend leden groeit moet ín staat zijn lieden die er niet in
thuishoren zo snel mogelijk weer kwijt te raken.
Afgezien van deze misschien minder prettig aandoende zaken was het
een goede VR waar geen wanklank werd gehoord, Het HB kan er weer
een jaar tegen!

Jaap oJSU

Wist U dat .......

.. Joop oWC, Jan oUBF, Harm oLVB en Jur die schoonmaakactie op
   het Fort hebben uitgevoerd
.. Paul Oor 26 april mede tot de gelukkigen hoort die door de
   PTT zijn uitgenodigd om examen te komen doen

Binnenkant achteromslag

Achterkant

Gagelnieuws april 1976 achterkant

Opmerkelijk in 2022

Bij het nalezen van deze teksten in 2022 vallen een aantal dingen op:

  • Op het kaartje aan de voorkant staan nog Jutphaas en Vreeswijk, terwijl de gemeente Nieuwegein sinds 1 Juli 1971 bestaat.
  • In de advertentie aan de binnenkant van de omslag wordt kanaal 27 genoemd voor Nederland 2. Dit kanaal is zo gebleven tot de overgang naar Digitenne.
  • Op pagina 7 worden Amerikaanse Citizens Band termen genoemd die ze daar weer van de politie hebben. In de 21e eeuw wordt je weggelachen van de amateurbanden als je dat soort termen zou gebruiken.
  • Op veel plekken worden PA0 calls geschreven als PAo.