Gagelnieuws mei 1976 voorkant

Gagelnieuws van mei 1976

Weer is een oude editie van gagelnieuws door de scanner/ocr gehaald. Dit keer is de beurt aan de gagelnieuws van mei 1976, dus 47 jaar geleden.

Voorkant

Gagelnieuws mei 1976 voorkant

Binnenkant omslag

Gagelnieuws mei 1976 binnenkant omslag

Pagina 1

Gagelnieuws mei 1976 pagina 1

GAGELNIEUWS
Officieel mededelingenblad van de afdelingen Amersfoort en
Centrum. Oplage 450 stuks
Verschijnt 10x per jaar.

+++++ MEI 1976 +++++

STAANDE GOLVEN

Terwijl ik dit schrijf gonst de aether van berichten over em door
de lieden die dit keer weer geslaagd zijn voor het radiozendexa-
men.Zeker weet ik het van onze redacteur Paul Oor,OM Kees Koot,u
weet wel dat was de man die zijn taak als fortbeheerder (tijde-
lijk?) neerlegde om te gaan studeren,en Gerrit van Asselt.De
laatste twee amateurs weren reeds in het bezit van een D-licentie
overgehouden ven het vorige examen evenals Martien van Groen,ter-
wijl Paul diréct voor C slaagde.Ik heb nog geprobeerd om anderen
op te bellen,naar met dit fraaie weer is er niemand te bereiken.
Hoe dan ook,alle geslaagden hartelijk welkon opde band en gefeli=
citeerd met het behaalde succes!!!!!!

Wat de afdeling betreft gaat er een drukke maand komen: BINGO-bij-
eenkonst aanstaande DONDERDAG,PINKSTERKEMP en VELDDAGEN!
Het bestuur is al enige tijd samen net enkele enthousiastelingen
bezig het een en ander te organiseren en als het aan ons ligt
slagen alle evenenenten,U herinnert zich dat we vorig jaar ein-
digden als derde in de velddagcontest, we zijn er nu op uit on de
eerste plaats te veroveren!
Er wordt gevorkt aan een 20 meterbean en we zoeken nog steeds
goed ingewerkte operators,Vooral op de sleutel zijn zeer veel
punten te behalen.Hern,PAoLVB maakte in de PA-CC contest in een
uur tijds 40 (!)verbindingen onder PAOUTR naar u hoeft zich niet
te generen wanneer u met die twee tekens extra /p in de fieldday-
contest niet meer haalt dan dertig QSO's.Geef u direct op en be-
zoek de voorbereidingsavond op 4 juni as. waar we de zaken door
kunnen praten en een werkschema op kunnen stellen.
Tenslotte nog een klein filosofietje: Bij het vorig examen waren
er ca 1200 D-candidaten,nu nog geen 600,destijds waren er ruim
5OO C-candidaten nu ruim 800 ! Zou die D-licentie dan toch de
functie van opstapje naar C gaan krijgen? Ik hoop het.

Jaap, PAoJSU

Pagina 2

Gagelnieuws mei 1976 pagina 2

UHF / SHF -EXPERIMENTEN !

PAoRPF en PAoJSU denken over de constructie van een grote para-
bool voor 13 en 3 cm,eventueel 23 cm!
Ideeën / medewerking worden gaarne ontvangen en/of toegezegd
door bovenstaande heren, Telsnrs/adres elder in dit nummer,

Bij de komende besprekingen over de indeling van het frequen-
tiespectrum lopen net name de hoge frequenties groot gevaar!
Grote activiteit in deze gebieden zal zeker positief werken
bij de beoordeling van het nut voor de amateur van deze ban-
den.So K K

===================

VOORBESPREKINGEN VELDDAG:
Op vrijdag 4 juni a.s.vinden de voorbesprekingen voor de veld-
dag plaats.Werkschena's zullen worden opgemaakt,de gang van za-
ken rond contesten zal worden besproken etc. zodat iedereen als
een “routinier” achter den set plaats kan nenen.llet voornaamste
gedeelte van het gebeuren zal zich op de HF-banden afspelen,maar
er zijn ook plannen voor een VHF-station,met name omdat de hoog-
te van de dicht bij het terrein staande toren zich hiervoor na-
tuurlijk uitstekend laat benutten.
We streven er dit jaar naar 1e te worden in de “Fielddaycontest"
help hieraan mee,we waren er vorig jaar al zo dicht bij!!!!

===================
 ACTIVITEIT op TIEN METER !

In vervolg op het artikel van PAoFIN,E.Hubach uit Goes in het
Meinummer van Electron wilde ik ook nog eens wijzen op het be-
van activiteit op de tien meter band.In 1979 zal er te Genève
een conferentie worden gehouden waarbij het radio-spectrum
wordt gereorganiseerd.Tien meter is één van de banden waarop
“geaast!" wordt.U denkt dat er niets te horen/werken valt nu we
in het “zonnevlekkendieptepunt" zitten?Short-skip is echter in
de komende maanden best mogelijk.Verbindingen zijn nogelijk -
zelfs binnen een straal van 1500km.tervijl (ja,daar kom ik weer)
lokale QSO's ook goed op deze band gevoerd kunnen worden! -

Kijk tussen 10 en 22.00u GMT eens uit naar Afrika en midden-A-
merika,terwijl 's norgens Z-Europa (YU1,EA4,HA3,LZ1 etc.)best
te horen zijn.
73 Paul
===================

Pagina 3

Gagelnieuws mei 1976 pagina 3

AFDELING AMERSFOORT

Bestuursmededelingen.

Ook deze maand,weer werd het ledental van de afdeling Amersfoort
uitgebreid,en ditmaal kunnen wé de volgende leden welkom heten:
PDoABG
PAoETE
De OM's ... zijn op eigen verzoek lid van onze af-
deling geworden,
Verder vernam ik,dat OM ... call PDoAKY heeft gekregen.
Inmiddels zijn ook weer de examens achter de rug‚en hopelijk is
onze afdeling weer een aantal gelicenseerden rijker geworden.In-
dien u een nieuwe call verworven heeft,wilt u dat dan opgeven aan
het Centraal Bureau,Postbus 1166 in Arnhem,en liefst óók aan de
afdelingssecretaris.
Ondanks het feit dat onze vorige bijeenkomst op Goede Vrijdag viel,
waren er nog 25 leden gekomen om te luisteren naar het praatje van
OM Valkhof,PAoALO over zijn belevenissen in Amerika en Australië.
Hij wist e.e.a.zeer smeuïg te vertellen,en het was dan ook muisstil
in de zaal,iets wat niet vaak voorkomt.Je hebt daar soms merkwaar-
dige amateurs,Zo had hij o.a.een bejaarde amateur ontmoet,dié in
een huisje in de tuin een compleet ingerichte radiohut had van een
oorlogsschip,waarop hij gediend had,en dat hij kon kopen toen de
schuit gesloopt werd.Aan het begin van de avond deed Jan Over,PEo
JHO verslag van de gehouden Verenigingsraad Vergadering.(Zie ook
het verslag in het vorige Gagelnieuws van de hand van PAoJSU)
De komende bijeenkomst is op vrijdag 21 mei a.s.op het vaste adres:
NKV-huis,Lieve Vrouwenstraat 44,Hoek Markthalstraat.Op deze avond
hebben wij een zeer interessante lezing door OM Rollema,PAoSE over
“Het staande golven syndroom",Deze lezing gaat over de al of niet
vermeende nadelige gevolgen van Staande Golven op voedingslijnen
van antennes.OM Rollena is hoofdredacteur van ons lijfblad Electron
en dus zéér deskundig!We hopen op een zeer grote opkomst! En
Zojuist hoorde ik,dat hot Landelijk Bureau van Scouting Nederland
de call PA6RSN heeft gekregen,en waarschijnlijk hebt u dit station
op 15 mei kunnen horen op de Landelijke Radio Stouting dag,waarover
u vrijdag wellicht meer nieuws te horen krijgt! :
13,Hans Moorhoff,PAoHML

Pagina 4

Gagelnieuws mei 1976 pagina 4

OMROEPPERIKELEN!

Op 93.1Mc,dus in de FM-omroepband vlak naast Hilversum 1,zijn
24 uur per dag hier in Utrecht en omgeving duidelijk de uitzen-
dingen van een Engelstalig omroepstation te volgen. Super-cndx?
Neen, 't betreft hier de uitzendingen van AFN-radio,the American
Forces Network.
Waarom een kort artikeltje over deze zender, die zich immers uit-
sluitend met normale radio-programma's bezighoud?Wel,ik heb op
de band nu al meerdere malen locale QSO's beluisterd waarin men
zich afvroeg wanneer de PTT een eind zou maken aan de uitzending
en van deze “piraat"‚Het betreft hier echter een onbemand "re-
laisstation"dat programma's voor het militair-en burgerperso-
neel op Amerikaanse bases (in dit geval Soesterberg)uitzendt.
Dergelijke zenders,ook wel opererend op de Middengolf, staan op-
gesteld in heel West-Europa.
De uitgezonden programma's worden gedistribueerd via telefoon-
lijnen(!)vanuit België(Chievres)Ongeveer 20 uur van de op Soes-
terberg gerelayeerde programma's worden gemaakt in Frankfurt in
West-Duitsland,terwijl vier uur op SHAPE (België) worden ver-
vaardigd. 
Het relaisstation technisch bezien, tenminste voor diegenen voor
wie de volgende afkortingen en typeaanduidingen deel uitmaken
van een "levende taal".
Transmitter: Gates model BFE50GE
20 Watt freq.93.1Mc 100% modulatie
Antenna: JAMPRO J2B/2V op een 35 meter hoge mast.
I.v.m.het feit dat de uitzendfrequentie zéér dicht bij Hilver-
sum 1 zit,en men slechts met een zeer gering vermogen werkt,
heeft men onlangs de PTT verzocht om een frequentie tussen
100 en 104 Mc,terwijl men het vermogen wil opvoeren tot 100W.
Men heeft dit verzoek bij de PTT momenteel nog in onderzoek.
Rien,oRBA,is op het ogenblik de mogelijkheden van een bezoek
met een groep mensen uit de afdeling aan't bezien.
Men stond daar op Soesterberg niet afwijzend tegenover,maar
betwijfelde of het interessant voor ons was.
Voor liefhebbers van horizontale programmering ín ieder
alvast de nogelijkheid om te luisteren.Alweer een "piraten-
spook" in 't niets opgelost.........
Paul

Gehoord op de band:Luisteramateurs? Zijn hele aardige jongens,
zolang ze hun rond maar houden,want anders beginnen ze op zend-
amateurs te lijken!

Pagina 5

Gagelnieuws mei 1976 pagina 5

BESTUURSMEDEDELINGEN afdeling CENTRUM

Ook dit jaar :
BINGO
VELE PRIJZEN!
DONDERDAG 20 mei a.s. om 20.00u in het bekende "troephuis" van de
"Koningin Emma Groep",Cremerstraat 245 te Utrecht!
De laatste "ronden" worden alrond 23.00u gedraaid zodat iedereen
rond 23.30u wel weer richting huis zal zijn gegaan.Wat let u dus
om de héle familie mee te nemen!Vergeet geen kleingeld!
We hopen op een nòg grotere belangstelling dan vorig jaar!

Op de bijeenkomst van vorige maand werd een lezing gehouden over
de faselus transceiver,ontworpen en gebouwd door Sjoerd,PAoSKF en
Frans,PAoSAB.Deze transceiver is door een groep van +/-30 man uit de
afdeling Gouda collectief gebouwd onder de leiding van Sjoerd en
Frans.Dit geheel duurde inclusief afregelen e.d.,terwijl er één
keer per week bijeengekomen werd,ongeveer 1 1/2 jaar!
Resultaat: 30 werkend!!!
De lezing muntte uit door duidelijkheid en volledigheid, alle losse
printjes werden behandeld terwijl voor de liefhebbers een complete
set copiën (schema+print)te verkrijgen is via onze penningmeester
OM J.v.d.Ley tegen betaling f2,50.

Briefje van het HB aan alle afdelingen: algemeen penningmeester
was OM P.Wakker, deze is opgevolgd door OM Jan H.Blauw,PAoJHA.

Tijdens de Firato van 26 augustus t/m 5 september is er ook nu weer
een VERON-stand.Medewerking in de vorm van apparatuur en mensen
wordt gevraagd aan alle afdelingen rond A'dam omdat de afdeling Am-
sterdam de organisatie dit jaar niet doet! Alle hulp is welkom!

Staat het PINKSTERKAMP al in uw agenda!Het is mogelijk
dat we er weer in"colonne" heenrijden.Meer informatie hier
Jaap of Rien. Zie verder ook het Electron.

Pagina 6

Gagelnieuws mei 1976 pagina 6

vervolg Bestuursmededelingen afdeling Centrum:

VELDDAG: Ook de VELDDAG staat natuurlijk al in uw agenda!
De mondelinge toestemming om deze dagen weer door te brengen op
landgoed "Bornea" te Driebergen is er al,het papierwerk is alle-
maal nog onderweg.Zeker is wel dat de plaats ditmaal dichter bij
de ingang zal zijn en wel het open terrein naast de cantine en de
(nieuwe) stalen uitkijktoren van zo'n 15 meter hoog!Zoiets lijkt
wel (hoogfrequent) opzet!Mededelingen op de Bingo-avond 20 mei
of eventueel telefonisch op eerder-of ondergenoemde nummers.

Van Cees Koot,Hans Slieker(de hopman van de Prinses Irene Bri-
gade van 't Fort)en Paul Oor is ons bekend dat ze het C-examen
met goed gevolg hebben afgelegd op 26 april jl.Zij en natuur-
lijk alle anderen van harte gefeliciteerd!
Wilt u nieuwe calls z.s.m.aan het Centraal Bureau,Postbus 1166
te Arnhem en liefst ook aan de afdelingssecretaris doorgeven! 

73 Rien Bakker

Pagina 7

Gagelnieuws mei 1976 pagina 7

MEDEDELINGEN QSL-manager!

Voor de onderstaande zend-en luisteramateurs liggen binnengekonen
QSL-kaarten gereed:
PA0: ANT,AVP,AHB,BEL,BCA,BHK,CR,CRA,CWR‚EDU,ELI,FC,GEA,GC,HKK,HVI
IZ,JBC,JOP,LEV‚MCA,MMV,MPL,NU,OCT,PAM,PIM,RPL‚RY,SKP,SDZ,UBF,
VPG,VRA,WAC,WC,WMB,YU,PA9AGL,AKS,ARE,AVM,AVS,BAG,CN,DLM,DRS,
EJL,ELJ,ERP,FVN,GAD,GHU,HXZ,HVK,JMP,JSU,KMD,KOD,MSR‚NOS,OCD,
POK,PRT‚RNI‚RTM,SLM,TZT,UBA,WBL,WJG,WML,WV,YCW.
PD0: ACE,AFG,AGW,AHB,AHK,AIC,AJA,AKJ,AMC,AMW,AIK,AOM,AOR,APB,APE,
APZ,ASB,AUD,AUH,AVZ.
NL: 215, 340, 410, 523, 983, 4169, 4181, 4341, 4384, 4381, 4390,
4523, 4573, 4610, 4618, 4627, 5096, 5279, 7373.
De kaarten kunnen in ontvangst worden genomen op de afdelingsver-
gaderingen en/of bij de regionale QSL-manager thuis.
In verband met de sterk gestegen portokosten wordt u geadviseerd
de "te verzenden" QSL's in te leveren bij de QSL-manager die voor
prompte doorzending naar postbus 400 te Rotterdam zorgdraagt.
Het buro behandelt in het vervolg uitsluitend kaarten van/voor
zend-en luisteramateurs die lid zijn van VERON en/of VRZA.
In principe geldt dat bij aanbieding van kaarten aan de regionale
manager de adreswikkel ELECTRON/CQ-PA moet worden bijgesloten.
En helpt u alvast een handje door de kaarten alphabetisch te sor-
teren......

TE KOOP AANGEBODEN: 2-neter TRANSCEIVER Standard SR-C826MB
10 Watt ‚compleet met handboek,mike,mounting,snoeren etc.

OP JACHT,,,,,,,,

Na op vrijdagmorgen 30 april jl. koortsachtig de laatste hand ge-
legd te hebben aan de 2 meterpeildoos à la PAoVOK werd deze 's mid-
dags in de hand genomen,de YL in de andere hand en naar Hooggraven
getogen,via het QTH van ons aller redacteur die deze dag zonodig
moest reserveeren voor het plaatsen van z'n nieuwe 2-meter beam...
Bij aankomst op het startpunt bleek de belangstelling tamelijk
groot te zijn.Er waren 17 deelnemende equippes!

Pagina 8

Gagelnieuws mei 1976 pagina 8

Naast de gebruikelijke sprietjes worden ook een twee-elements en
zèlfs een drie-elements HB9OV gesignaleerd.
De vos bleek na een tocht vol hindernissen in een onbewoonbaar
verklaard kleedhok te zitten,locatie: gezien vanuit het start-
punt een honderdtal meters voorbij de spoorbaan Utrecht-Den Bosch.
Deze spoorbaan bleek een niet onaanzienlijke verandering teweeg
te brengen in het stralingsdiagran van de zend-antenne waardoor
velen misleid werden,Verder bracht de VOS (PAORPL) zelf nogal
enige verwarring teweeg door afwisselen: piep-piep,piep-brom,
piep-ruis,schreeuw-schreeuw of helemaal niets op meerdere Fre-
quenties en in de modes AM,FM,SSB in alle mogelijke en onmoge-
lijke combinaties uit te zenden,Om de verwarring compleet te ma-
ken liepen er enkele dummy-jagers mee!(Whatsay Jaap+Rien!)
Toch wist Sinus(PAoCWR)na 32 minuten de vos als eerste te vangen,
Het traceren van dit ondier ging ook Hans,PAoHVK,Jaap,PAoJSU(+
Nico(PAoLW),Jan,PAOUBF en Corrie(XYL van PAOHVK) goed af‚zij
werden respectievelijk als 2e,3e,4e en 5e geklasseerd.
Om 15.00u kwmane ondergetekende + YL in de buurt van eerderge-
noemd krotje.Eén van de dummy's deed nog een wankele poging ons
te misleiden,de vos probeerde dit eveneens door enkele ogenblik-
ken zendstilte in acht te nemen.Maar al geuw werd de coax in het
gras ontdekt.De ene kant bleek in een boom naar een 3-el.yagi te
vèrdwijnen terwijl de andere kant onder de deur van het vosse-
hol naar binnen verdween.Na ons naar binnen gewrongen te hebben
werd onder het genot van “oranjebitter",via de nodige gaten en
kieren de capriolen van de medejagers gadegeslagen.
Om half vijf ontbrak nog slechts Mick(PAoMPL)Hij werd binnen-
gepraat en kon direct zijn troostprijs in ontvangst nemen.
De les die uit deze,zeker voor herhaling vatbare vossejacht
getrokken kan worden is: "Het aantal clementen van de ontvangst-
antenne is omgekeerd evenredig met het door de eigenaar behaal-
de resultaat hi. Tot de volgende keer. 73 Ben ‚PAoBAG

LOKALE UTRECHTSE QSO's: NATUURLIJK OP 3700kc of 144.725Mc!!!!

U komt toch ook naar het PINKSTERKANP, de VELDDAG, en de
BINGO-AVOND

VERON WEIGHT CONTROLERS CLUB! In navolging ven onze Algemeen
Secretaris PAoJNH,Jan Hoek,hebben ook PAoRPL en PAoJSU zich aan
het afslanken gezet met fb resultaten.Voor inlichtingen:
zie Callbook!

Binnenkant achteromslag

Gagelnieuws mei 1976 binnenkant achteromslag

Achterkant

Gagelnieuws mei 1976 achterkant

Opmerkelijk in 2023

Naast dingen die eerder opvallen in de Gagelnieuws van April 1976 deze keer:

  • De afdeling Centrum had een vossenjacht
  • De huisfrequentie op 2 meter was toen 145.725 MHz
  • Maar er werd in Kc en Mc gerekend (Kilocycles en Megacycles)