Silent Key..

OM Theo Visser (PA3FJE) Silent Key

Ons bereikte het droeve bericht dat na een lange periode van afnemende gezondheid OM Theo Visser, PA3FJE, aan zijn laatste reis is begonnen.

Theo overleed op 15 april jl. en bereikte de respectabele leeftijd van 82 jaar. De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Wij verliezen in Theo een gewaardeerd lid en wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en familie veel sterkte bij dit immense verlies.

Namens het bestuur en de leden van de VERON afdeling A08/Centrum,

Richard Jannes – PD3RFR, secretaris