Algemene Ledenvergadering VERON Centrum

AGENDA  Algemene Leden Vergadering

VERON CENTRUM

Dinsdag 9 februari 2016

Aanvang 20:00 uur

 1. Opening voorzitter
 2. Ingekomen stukken
 3. Vaststellen Agenda
 4. Door leden op de agenda te plaatsen onderwerpen
 5.  Wel en wee van de voorzitter
 6. Update inzake locatiewijziging
 7. Notulen ALV 2015
 8. Jaarverslag secretaris 2015
 9. Financieel overzicht 2015/begroting 2016
 10. Verslag kascontrolecommissie
 11. Verkiezing bestuursleden
 12. Afgevaardigden VR
 13. Stemming aangedragen voorstellen
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

Ad 11:

 • Voorzitter: Michael/PA4MIC, niet aftredend
 • Secretaris: Ab/PA5ABW, aftredend, herkiesbaar
 • Penningmeester: Paul/PE2LZ, aftredend, herkiesbaar
 • Bestuurslid: Ruud/NL13562, niet aftredend
 • Bestuurslid: Gerrit/PE1GJ, niet aftredend

ALV01