Huishoudelijke Vergadering / ALV VERON A08 – Centrum

Donderdag 25 februari aanstaande houdt VERON Afdeling Centrum/A08 haar jaarlijkse huishoudelijke vergadering, beter bekend onder de naam Algemene Leden Vergadering.

Vanwege de Corona-maatregelen is er voor gekozen om deze vergadering digitaal te houden. Dit met toestemming van het hoofdbestuur. Vanuit de ICT-commissie van de VERON wordt ons de mogelijkheid geboden gebruik te maken van GoToMeeting, een professioneel online vergadersysteem tot 250 deelnemers, met video en spraak.

Deze software is eventueel eerder te downloaden via https://www.gotomeeting.com/nl-nl. Op die site staat rechtsboven een download-link. Maar G2M kan ook zonder installatie gebruikt worden met Google Chrome en met een app op iPhone, iPad of Android-apparaat.

Inschrijven kan tot uiterlijk 23 februari 2021, 23:59 uur via onderstaande link. Op 24 februari ontvangt iedereen die zich heeft ingeschreven een uitnodiging per email inclusief relevante stukken. Indien u geen uitnodiging ontvangt kan het zijn dat deze in uw SPAM-box is terecht gekomen.

Inschrijflink:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbWNQlCsmWd__2vDQtrOmkGspuyQ44ZRfRKI8QEIt2OIG__A/viewform

In verband met een soepele afhandeling van de vergadering willen we graag vooraf de (rond)vragen ontvangen. Deze kunnen via de secretaris aangeleverd worden.

Daarnaast willen we nog aangeven dat het afdelingsbestuur een andere invulling zal moeten krijgen door het aftreden van onze voorzitter. Zie hiervoor de agenda. Leden die zich verkiesbaar willen stellen voor een bestuursfunctie moeten zich via een mail aan de secretaris kandidaat te stellen. Kandidaatstellingen moeten voor 23 februari 2021 door de secretaris ontvangen zijn. Tijdens de ALV kan er dan door de leden worden gestemd.

De vergadering start om 20.00 uur. Aanmelden kan vanaf 19:45. Eventueel is er voor leden zonder geschikte digitale apparatuur een telefoonnummer beschikbaar om in te bellen in de vergadering. Indien nodig, dan graag naast het invullen van het formulier een mail sturen naar de secretaris.

Details:
=> Donderdag 25 februari 2021
=> Begint om 20.00 uur, inmelden mogelijk vanaf 19:45 uur.
=> Via de online vergadersoftware GoToMeeting
=> Alleen voor leden van afdeling A08/Centrum
=> Het is wenselijk dat u een camera gebruikt, dit is niet verplicht.

Onderstaand treft u de voorlopige agenda voor deze vergadering. We hopen u deze avond digitaal te mogen begroeten.

73,
Richard Jannes,

Secretaris VERON afdeling A08/Centrum
Email: secretaris@pi4utr.nl

————————————————————————————-
VOORLOPIGE AGENDA ALV A08 – 25-02-2021

 1. Opening voorzitter
 2. Ingekomen stukken
 3. Vaststellen Agenda
 4. Door leden op de agenda te plaatsen onderwerpen
 5. Wel en wee van de voorzitter
 6. Notulen ALV 2020
 7. Jaarverslag secretaris 2020
 8. Financieel overzicht 2020/begroting 2021
 9. Verslag kascontrolecommissie
 10. Benoeming kascontrolecommissie
 11. Verkiezing bestuursleden (Voor 23 februari via mail aan secretaris kandidaat stellen voor een functie in het bestuur)
 12. Vacatures binnen A08 (Redactiecommissie, Barcommissie, Techniekcommissie)
 13. Afgevaardigden naar vergadering Verenigingsraad VERON HB (24-4-‘21)
 14. Rondvraag
 15. Sluiting
 • Ad 10:
  • Voorzitter: Michael Cornet/PA4MIC, aftredend, niet herkiesbaar
  • Secretaris: Richard Jannes/PD3RFR, aftredend, herkiesbaar
  • Penningmeester: Paul van der Wurff/PE2LZ, niet aftredend
  • Bestuurslid: Gert Jan Kuppens/PD0GJK, aftredend, herkiesbaar
  • Bestuurslid: Ab Woutersen/PA5ABW, niet aftredend